Projecte d'actuació específica en SNU i d'obres provisionals

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 7 de febrer de 2023 va prendre l’acord d’aprovar inicialment el Projecte d'actuació específica en SNU i d'obres provisionals.

> Consulta el document

L’acord esmentat es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies des de la publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que durant l’esmentat termini s’hi puguin formular al·legacions i reclamacions, que seran resoltes per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament. El termini finalitza el 23 de març de 2023.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-02-2023 14:41