Ple Municipal


El Ple Municipal està integrat pels 13 regidors i regidores de la Corporació, sent el president el senyor alcalde o regidor en qui delegui.

La composició de la Legislatura 2023-2027, aprovada en sessió pública el 17 de juny de 2023, és la següent:

Equip de govern

Equip d'oposició

Calendari

La periodicitat de les sessions ordinàries del Ple municipal tenen lloc el segon dimecres no festiu de cada dos mesos a les 19.00h hores, en el Saló de sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte. Les sessions extraordinàries seguiran el règim de convocatòria i celebració establerts per la normativa vigent.

En aquest apartat podeu consultar l'agenda institucional on consten les properes sessions del Ple municipal.

Competències

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que està integrat per tots els regidors i regidores de la Corporació i de conformitat amb el que disposa l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC) i l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) i altres normes jurídiques, té, com a pròpies, les següents competències:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 • L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost (llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior), tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

> Consulta el Reglament Orgànic Municipal (ROM)

Convocatòries

En aquest enllaç podeu accedir als documents de les convocatòries del Ple dels últims anys.

Actes de Ple Municipal

En aquest enllaç podeu consultar les actes del Ple dels últims anys. Les actes del Ple són documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions.

Mocions dels partits polítics

En aquesta pàgina podeu consultar les mocions que han presentat els partits polítics a les sessions plenàries des del 2018.

Cròniques periodístiques

En aquest apartat podeu consultar les cròniques periodístiques del Ple municipal (ordenades de més recents a més antigues).

  Selecciona la categoria que vulguis consultar
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-01-2024 17:42