Subvencions per impulsar l'emprenedoria

 

El Ple municipal, en sessió celebrada el dia 12 de maig de 2021 va adoptar l’acord d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores per concedir ajuts per impulsar l’emprenedoria al municipi de Sallent; i la convocatòria del concurs públic per al seu atorgament mitjançant procediment de concurrència no competitiva.

L’acord, així com les bases es troben exposats al públic durant el termini de 20 dies a comptar a partir del dia següent de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de la corporació, durant els quals es podran presentar reclamacions, quedant definitivament aprovades si durant aquest termini no es presenta cap reclamació. (Una referència d’aquest anunci es publicarà al DOGC).

Així mateix s’obre al concurs públic, mitjançant procediment de concurrència no competitiva, podent sol·licitar la corresponent subvenció a partir del dia 7 de juny fins al dia 15 de desembre de 2021, ambdós inclosos; amb el benentès que el termini de presentació de sol·licituds discorrerà parcialment en paral·lel al de la informació pública de les bases i que aquest quedarà suspès si es presenten al·legacions a les bases específiques i mentre no es resolguin aquestes.

El contingut de les esmentades bases es pot consultar en els documents adjunts.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-06-2021 09:35