3a Modificació Puntual del POUM (3.1)

La 3a Modificació Puntual del POUM (3.1) va ser aprovada definitivament pel conseller de Territori i Urbanisme en data 13 d'abril de 2015 i publicada al DOGC núm.6998 del dia 16 de novembre de 2015, relativa a l'ampliació de l'activitat industrial preexistent, de reordenar sistemes d'equipaments i zones verdes del polígon industrial procedents del sector SUD-10, i concretament:

  • Delimitar un polígon d'actuació urbanística discontinu, de sòl urbà no consolidat, que correspon a l'àmbit del sector SUD-10 i nous terrenys propers a Cabrianes.
  • Situar més proper al nucli de Cabrianes part dels terrenys actualment qualificats d'equipament públic i que provenen, en part, del Pla Parcial SUD-10, d'ampliació del polígon industrial Berenguer II.
  • Millorar la connectivitat entre el polígon industrial i l'àrea residencial de Cabrianes amb el traçat d'un nou carrer, en continuïtat amb la trama urbana existent.
  • Agrupar part dels equipaments dispersos  del polígon Can Berenguer, en una peça de major dimensió propera del nucli de Cabrianes.
  • Ampliar la zona industrial del polígon en continuïtat a l'existent i revisar els paràmetres de l'edificació.

Es pot consultar la modificació puntual 3.1 a través d'aquest enllaç.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-11-2021 10:14