Subvencions pel foment de la contractació laboral

 

El Ple municipal, en sessió celebrada el dia 12 de maig de 2021 va adoptar l’acord d’aprovació inicial la modificació de les bases específiques reguladores per concedir ajuts per al foment de la contractació laboral per part de les empreses Sallentines i entitats sense ànim de lucre.

L’acord, així com les bases es troben exposats al públic durant el termini de 20 dies a comptar a partir del dia següent de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de la corporació, durant els quals es podran presentar reclamacions, quedant definitivament aprovades si durant aquest termini no es presenta cap reclamació. El termini d’exposició pública acaba el 28 de juny de 2021.

Així mateix s’informa que la convocatòria pública per presentar les sol·licituds de subvencions continua oberta fins el dia 31 de desembre de 2021.

El contingut de les esmentades bases es poden consultar als arxius adjunts.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-06-2021 09:43