1a Modificació Puntual del POUM

1a Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit d'ampliació del polígon industrial Can Berenguer - Cabrianes (Sallent)

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central en sessió celebrada en data 2 de maig de 2012 va aprovar definitivament la 1a modificació puntual del POUM.

Descripció documentació

TOM 1:

1. Memòria informativa

2. Memòria justificativa

3. Memòria d'ordenació

4. Agenda i avaluació econòmica i financera

5. Normes urbanístiques

6. Plànols

7. Annexos:

- Annex 1: Estudi justificatiu de les ampliacions de les àrees logístiques de Cabrianes de Stradivarius

- Annex 2: Estudi justificatiu de l'alçada de la nau

- Annex 3: Declaració d'interès públic de l'actuació

- Annex 4: Certificat de l'Ajuntament sobre la no existència d'activitat extractiva

- Annex 5: Certificat del registre de la propietat sobre la titularitat de les finques

- Annex 6: Informe de resposta de les al.legacions

- Annex 7: Determinacions de planejament dels informes de les administracions i organismes públics

TOM 2:

- Annex 8: Memòria ambiental

- Annex 9: Informe de sostenibilitat ambiental

TOM 3:

- Annex 10: Estudi d'avaluació de la mobilitat generada

TOM 4:

- Annex 11: Estudi d'inundabilitat

* NOTA: Per poder consultar la normativa i els plànols de la 1a modificació puntual del POUM caldrà clicar el document TOM 1 i per la consulta de la resta de toms caldrà clicar a l'enllaç (URL externa - Registre de planejament urbanístic de Catalunya).

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-11-2021 10:00