Subvencions pública concurrència (entitats)

El Ple de l’Ajuntament de Sallent en sessió celebrada el dia 10 de març de 2021 va adoptar l’acord d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions a les entitats i persones físiques en règim de concurrència competitiva per a l’any 2021.

L’acord, així com les bases es van exposar al públic durant el termini de 20 dies, quedant definitivament aprovades atès que durant aquest termini no es van presentar cap reclamació ni al·legació.

En data 5 de maig de 2021, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l’anunci de la convocatòria pública i les bases aprovades definitivament. S’adjunta anunci.

Per tant, des del dia 6 de maig al 7 de juny de 2021 (ambdós inclosos) queda obert el període per presentar les sol·licituds per aquesta subvenció, omplint el model normalitzat adjunt i presentant-lo al registre d’entrada de l’Ajuntament de Sallent (online o presencialment).

La dotació pressupostària serà de 35.000€ del vigent pressupost per les diferents línies:            

  • Serveis Socials / Polítiques d’igualtat: 1.500 €
  • Educació: 4.500 €
  • Cultura i Festes / Participació Ciutadana: 18.000€
  • Cultura (Foment i suport projectes artistes locals): 4.000€
  • Joventut: 1.000€
  • Esports: 6.000€

Es poden consultar les bases obrint els documents adjunts.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-05-2021 12:12