Comissió Especial de Comptes

 

La Comissió Especial de Comptes està integrada pels 13 regidors i regidores de la Corporació, sent el president el senyor alcalde o regidor en qui delegui.

La composició de la Legislatura 2023-2027, aprovada en sessió pública el 17 de juny de 2023, és la següent:

Equip de govern

Equip d'oposició

Calendari

El/La president/a haurà de convocar la Comissió Especial de Comptes abans de l'1 de juny de cada any. Es convocaran les sessions que es creguin convenients per proporcionar la informació necessària als seus i les seves membres. Les sessions de la Comissió especial de comptes no seran públiques.

Competències

La funció de la Comissió Especial de Comptes és supervisar els òrgans municipals i emetre'n un informe preceptiu.

La Comissió Especial de Comptes es regula, principalment, a l'article 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i pels apartats 1 i 2 de l’article 127 del  RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).

  • La Comissió Especial de Comptes és d'existència perceptiva, segons disposa l'article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i la seva constitució, composició i integració i funcionament s'ajusta a l'establert per les altres Comissions Informatives.
  • Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, esutdi i informe de tots els comptes, pressupostàries i extrapressupostàries, que ha d'aprovar el Ple de la Corporació, d'acord amb l'establert a la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-01-2024 15:11