14a Modificació Puntual del POUM

En data 7 de març de 2023, es va publicar al DOGC l’acord d’aprovació inicial de la 14a modificació puntual del POUM de Sallent que afecta els PAU i Sector del carrer Gavarresa a Cabrianes.

De conformitat amb el que disposa l’article 73 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, queda suspesa la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també queda suspesa l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial; en els àmbits grafiats en els plànols, els quals formen part integrant d’aquest expedient.

Objectius

L'objecte de la present modificació és corregir l’alineació del carrer Gavarresa per ajustar-la a la realitat i fixar les condicions idònies per implantar la tipologia d’habitatges entre mitgeres en el PAU 09 Cabrianes III.

Les principals finalitats d'aquesta modificació, tal com consta a la memòria tècnica són:

  • Fixar l’alineació de les illes de l’eixample de Cabrianes que afronten amb el carrer Gavarresa a la consolidada per l’edificació i la de les illes del PAU.
  • Fixar les fondàries idònies als rengles edificables del PAU 09 que permetin implantar el programa de dia a les plantes baixes, en contacte amb el pati situat sempre a sud, així com altres determinacions.
  • Ampliar la superfície del polígon per la banda de llevant, fins el camí existent, per destinar-lo a espais lliures públics i integrar el perímetre amb el sòl no urbanitzable.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-03-2023 13:39