16a Modificació Puntual del POUM

En data 20 de juliol de 2023, es va publicar al BOPB l’acord d’aprovació inicial de la 16a modificació puntual del POUM de Sallent que afecta a sis àmbits discontinus de Sòl Urbà del Municipi.

De conformitat amb el que disposa l’article 73 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, queda suspesa la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també queda suspesa l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial; en els àmbits grafiats en els plànols, els quals formen part integrant d’aquest expedient.

L’objecte de la modificació puntual és el d’ajustar el planejament en sis àmbits on es manifesta la necessitat d’actualitzar la definició urbanística dintre del sòl urbà, ja sigui per introduir ajustos en les determinacions de la seva ordenació urbanística vigent o per esmenar errors en la transcripció gràfica i escrita. No es tracta d’àmbits relacionats entre sí, sinó que són discontinus i amb particularitats pròpies cadascun d’ells.

Modificacions proposades

Les diferents modificacions proposades són les següents:

  • ÀMBIT 1: Edifici Viver Empreses “El Salt”
  • ÀMBIT 2: Edifici habitatges plaça Catalunya
  • ÀMBIT 3: Camp d’aviació
  • ÀMBIT 4: Normativa cobertes en edificacions SU
  • ÀMBIT 5: Normativa Polígon Industrial Plans de la Sala
  • ÀMBIT 6: Normativa paràmetres reguladors edificacions aïllades 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-07-2023 15:19