Convocatòria del Ple Municipal del 13 de juliol de 2022

Última revisió 16-03-2023 10:21
12/07/2022

El Ple es farà de forma presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament i es podrà seguir en directe a partir de les 19.00 h.

Pots seguir-lo a través de:

Si prefereixes veure un resum dels principals temes tractats, a Instagram i Facebook en farem un seguiment al moment. Busca’ns com a @somsallent a Instagram i Ajuntament de Sallent a Facebook.

Ordre del dia

 1. Examen i aprovació, si s'escau, de l'acta del Ple del dia 11 de maig de 2022.
 2. Donar compte del decret núm. 224, de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021.
 3. Aprovació expedient de canvi de finançament de recursos afectats del pressupost de l’exercici 2022.
 4. Aprovació expedient de contractació: obres de construcció de la nova Residència i centre de dia a Sallent.
 5. Proposta d'acord de Ple per expedient de modificació de crèdits MC 13/2022 crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb romanent de tresoreria.
 6. Proposta d'acord de Ple per expedient de modificació de crèdits MC 14/2022: generació de crèdits per ingressos i crèdits finançats amb romanent de tresoreria.
 7. Donar compte l'aprovació de la minuta conveni expropiatori de mutu acord entre la societat Força d'Aigua Bages, S.L. i l'Ajuntament de Sallent, per dues porcions de terreny situades a la zona del Parc Fluvial de la Fàbrica Vella (EXPROP-1/2022).
 8. Proposta d'acord de Ple per denominar amb noms femenins espais públics 2022/1026 149/2022-PPER.
 9. Proposta d'acord de Ple per aprovar el Protocol d’abordatge de les violències sexuals a Manresa i el Bages 2022/1016 146/2022-PPER.
 10. Proposta al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de les dues festes locals per l'any 2023.
 11. Proposta d'aprovació codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sallent.
 12. Proposta aprovació Pla mesures antifrau de l'Ajuntament de Sallent.
 13. Ratificació de l'Acta Signada per la Comissió Negociadora de modificació de diferents articles del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Sallent.
 14. Ratificació de l'Acta Signada per la Comissió Negociadora de modificació de diferents articles de l'Acord Regulador del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Sallent.
 15. Proposta d'aprovació expedient d'adequació singular i excepcional del lloc de treball d'Administratiu/va Gestor/a de tramitacions (personal Laboral).
 16. Proposta aprovació inicial amb estudi ambiental estratègic de la Modificació Puntual núm.13 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, en sòl no urbanitzable al paratge de la Plana i l'entorn del Torrent de la Pica.
 17. Donar compte del decret número 201: Defensa dels jutjats de pau.
 18. Seguiment i control.
 19. Precs i preguntes.