Oferta pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal

En data 26 de maig de 2022, l'Ajuntament de Sallent, mitjançant Decret d'Alcaldia, ha aprovat l'Oferta Pública d'Ocupació d'estabilització, d'acord amb el que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, que modifica la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.