Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal de Sallent és l'organisme de consulta i participació dels Consells Escolars i d'altres sectors municipals afectats per la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal de Sallent.

Aquests consell es va constituir a l'empara del que estableix la Llei 25/198 de 10 de desembre dels Consells Escolars, i del Decret 404/197 de 22 de desembre, DOGC de 27 de gener de 1988 a on s'aproven les bases d'organització i funcionament del CEM.

L'integren 33 membres representatius de l'Ajuntament de Sallent i de cada centre educatiu del municipi; i haurà de garantir la participació dels sectors següents:

  • Corporació local
  • Mestres i professors
  • Associacions de pares i mares d'alumnes
  • Personal d'administració i serveis
  • Direccions dels centres d'educació del municipi

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Reglament

Ple 10 de juny de 2005. Consulta el reglament

Publicat BOPB del dia 7 d'octubre de 2005

Secretari

 

Raquel Benitez Serra

benitezsrq@sallent.cat

Composició

 

7 membres de la corporació Local.

Centres escolars:

  • 1 representant del professorat
  • 1 membre de l'AFA
  • 1 membre del PAS
  • 1 membre de la direcció dels centres.
  • 1 alumne (escola de música i institut)

Règim de sessions

Mínim 3 sessions durant el curs escolar (octubre-gener-maig)

Ordre del dia amb antelació de 48 hores

Renovació

Els membres escollits es poden renovar cada dos cursos escolars.

Plaça de la Vila n.1 08650 - Sallent

938370200

Raquel Benitez

Última revisió 2024-01-16 09:59:04