ESTABILITZACIÓ - Places AGENTS POLICIA LOCAL

Per decret d’Alcaldia número 481 de data 27 de desembre de 2022 s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits i sistema de concurs oposició,  per a la cobertura definitiva de les places vacants d’agents com a personal funcionari de l’Ajuntament de Sallent.

Els documents necessaris són els que s’inclouen a continuació.

Terminis per presentar sol·licituds: fins el 30/01/2023 inclòs.