El consistori aprova inicialment el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de Sallent 2023-2028

Última revisió 26-04-2023 08:55
26/04/2023

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Sallent del 5 d’abril de 2023, va fer l’aprovació inicial del Pla Municipal de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (PPI) 2023-2028, el qual es determina de manera quadriennal.

L’objectiu d’aquesta aprovació és determinar pels següents anys el manteniment i modificacions de la xarxa de camins del municipi per tal de poder facilitar l’accés a totes les zones necessàries en cas d’incendi.

El PPI és un document que conté el conjunt de revisions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció. Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fitxes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).

Aquest document romandrà en exposició pública durant 30 dies des de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (fins al 8 de juny de 2023) per tal que durant l’esmentat termini es puguin formular al·legacions i reclamacions. Finalitzat aquest termini, el Pla s’entén aprovat definitivament.

Com s’executa aquest Pla?

Els ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció d’incendis i matèria de protecció del medi, juntament amb la Diputació de Barcelona, i que executen a través de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF's) de Catalunya. Es tracta d’entitats privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva activitat, i tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

Les ADF's estan formades per persones voluntàries que tenen per objectiu defensar el principal patrimoni col·lectiu, que és el territori i les masses forestals, i que tenen un profund coneixement del medi en el qual desenvolupen la seva activitat.

L’ADF a la qual pertany el nostre municipi s'anomena ADF Tres Branques, que compren els municipis de Sallent, Balsareny i Gaià.