Convocatòria de la Junta de Govern Local - Punt d'acte públic

Última revisió 08-04-2024 10:02
08/04/2024

Aquest dimarts, 9 d'abril, se celebra una nova sessió de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sallent.

El primer punt de l'ordre del dia, referent a la proposta de modificació de l'Ordenança Fiscal número 33 general de preus píbliucs, annex 9 preu públic per a la prestació de serveis al viver d'empreses "El Salt" de Sallent, es tractarà en acte públic a la sala de Plens de l'Ajuntament, a partir de les 17.30 h de la tarda.

Un cop finalitzat el punt anterior, es tractaran els següents punts en acte no públic i en presència de l’alcalde i els regidors que formen part de l’equip de govern:

2. Examen i aprovació, si escau, de l'acta de la junta de govern local del dia 2 d'abril de 2024
3. CM-29/2024: Serveis de redacció de la modificació puntual del POUM en l'àmbit PAU 05 Beringues-Bellavista
4. CM-30/2024: Redacció projecte executiu de les obres de remodelació de la zona esportiva
5. Adjudicació contracte d'obres d'estabilització d'un talús al C/ Estació, entre la finca nº 4 i l'ascensor d'accés al C/ de la Concepció de Sallent
6. Sol·licitud del Sr. D.A.P. en representació d'HISTAKLUT, S.L. de baixa d'un gual permanent
7. Aprovació dels imports dels ajuts pel concepte de prestacions econòmiques d’urgència social (2024/568)
8. Aprovació dels imports dels ajuts pel concepte de prestacions econòmiques d’urgència social (2024/569)
9. Aprovació dels imports dels ajuts pel concepte de prestacions econòmiques d’urgència social (2024/570)
10. Relació número 10 de factures
11. Factures número 13/24-D i 14/24-D emeses a l'Agència Catalana de l'Aigua per la gestió del sistema de sanejament de l'Edar Sallent-Artés de gener i febrer de 2024
12. Proposta d'aprovació inicial del projecte per a la instal·lació solar fotovoltaica de 32,8 kWn per autoconsum col·lectiu a l’edifici Contramestres
13. Proposta d'aprovació inicial del projecte per a la instal·lació solar fotovoltaica de 81,18 kWn per autoconsum col·lectiu al Teatre Fàbrica Vella
14. Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia d'obres CPOU 18/2024
15. Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia d'obres CPOU 24/2024