Subvencions millora accessibilitat

 

El Ple de l’Ajuntament de Sallent en sessió celebrada el dia 9 de març de 2022 va adoptar l’acord d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores per la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per la millora de les condicions d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques dels edificis residencials i establiments comercials del terme municipal de Sallent. Que segueixen vigents actualment i es poden consultar obrint els documents adjunts.

S’ha obert la convocatòria per presentar la sol·licitud de subvenció per aquest any 2023. El termini comença a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOPB i finalitza en el termini de dos mesos, és a dir, des del 23 de maig i fins al 24 de juliol de 2023. Qualsevol sol·licitud entrada fora d’aquest termini no serà vàlida.

La dotació pressupostària serà de 15.000 € i amb càrrec a l’aplicació 1522 78001 del vigent pressupost.

Per poder demanar la subvenció, cal presentar el model normalitzat adjunt complimentat i amb la documentació necessària al registre general de l'Ajuntament (presencialment o telemàticament en aquest enllaç).

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-05-2023 11:18