Ordenances fiscals


En aquesta pàgina trobareu les darreres publicacions al BOPB d'ordenances fiscals de Sallent. Accedir a la informació

Ordenances fiscals vigents


Títol Document Url
Ordenança Fiscal 00. ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALSOrdenança Fiscal 00. Ordenança general de gestió liquidació inspecció i recaptació dels ingressos de dret públics Enllaç
Ordenança Fiscal 01. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLESOrdenança Fiscal 01. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES Enllaç
Ordenança Fiscal 02. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUESOrdenança Fiscal 02. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Enllaç
Ordenança Fiscal 03. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICAOrdenança Fiscal 03. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA Enllaç
Ordenança Fiscal 04. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANAOrdenança Fiscal 04. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA Enllaç
Ordenança Fiscal 05. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRESOrdenança Fiscal 05. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES Enllaç
Ordenança Fiscal 06. TAXA PER SERVEIS GENERALSOrdenança Fiscal 06. TAXA PER SERVEIS GENERALS Enllaç
Ordenança Fiscal 07. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALSOrdenança Fiscal 07. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS Enllaç
Ordenança Fiscal 08. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIAOrdenança Fiscal 08. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS ASSISTENCIALS DE LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA Enllaç
Ordenança Fiscal 10. CONTRIBUCIONS ESPECIALSOrdenança Fiscal 10. CONTRIBUCIONS ESPECIALS Enllaç
Ordenança Fiscal 11. TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUSOrdenança Fiscal 11. TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS Enllaç
Ordenança Fiscal 12. TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISMEOrdenança Fiscal 12. TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME Enllaç
Ordenança Fiscal 14. TAXA DE CLAVEGUERAMOrdenança Fiscal 14. TAXA DE CLAVEGUERAM Enllaç
Ordenança Fiscal 15. TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALSOrdenança Fiscal 15. TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS Enllaç
Ordenança Fiscal 16. TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXIOrdenança Fiscal 16. TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXI Enllaç
Ordenança Fiscal 17. TAXA CEMENTIRI MUNICIPALOrdenança Fiscal 17. TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL Enllaç
Ordenança Fiscal 18. TAXA INSPECCIÓ CALDERES DE VAPOR, MOTORS, TRANSFORMADORS, ASCENSORSOrdenança Fiscal 18. TAXA INSPECCIÓ CALDERES DE VAPOR, MOTORS, TRANSFORMADORS, ASCENSORS Enllaç
Ordenança Fiscal 19. TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENTOrdenança Fiscal 19. TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT Enllaç
Ordenança Fiscal 21. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALSOrdenança Fiscal 21. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS Enllaç
Ordenança Fiscal 22. TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUAOrdenança Fiscal 22. TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA Enllaç
Ordenança Fiscal 24. TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I AL VOLADA DE LA VIA PÚBLICAOrdenança Fiscal 24. TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I AL VOLADA DE LA VIA PÚBLICA Enllaç
Ordenança Fiscal 25. TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈSOrdenança Fiscal 25. TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS Enllaç
Ordenança Fiscal 26. TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLICOrdenança Fiscal 26. TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC Enllaç
Ordenança Fiscal 27. TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES,RESERVES VIA PÚBLICAOrdenança Fiscal 27. TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES,RESERVES VIA PÚBLICA Enllaç
Ordenança Fiscal 28. TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVAOrdenança Fiscal 28. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa Enllaç
Ordenança Fiscal 29. TAXA PER LA INSTAL.LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICAOrdenança Fiscal 29. TAXA PER LA INSTAL.LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA Enllaç
Ordenança Fiscal 30. TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDAOrdenança Fiscal 30. Taxa per parades, barraques, castes de venda Enllaç
Ordenança Fiscal 31. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITATOrdenança Fiscal 31. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT Enllaç
Ordenança Fiscal 32. TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L'ENVELAT MUNICIPALOrdenança Fiscal 32. TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L'ENVELAT MUNICIPAL Enllaç
Ordenança Fiscal 33. ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICSOrdenança Fiscal 33. ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS Enllaç
Ordenança Fiscal 36. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D'ESPAIS AL RECINTE DE L'ESPAI CULTURAL DE SALLENTOrdenança Fiscal 36. ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D'ESPAIS AL RECINTE DE L'ESPAI CULTURAL DE SALLENT Enllaç
Ordenança Fiscal 37. TAXA PER SERVEI D'ALLOTJAMENT TEMPORAL D'URGÈNCIAOrdenança Fiscal 37. TAXA PER SERVEI D'ALLOTJAMENT TEMPORAL D'URGÈNCIA Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-01-2022 12:55