Sol·licitud d'habitatge de lloguer social per cessió temporal

El Ple municipal en sessió que va tenir lloc el dia 10 de març de 2021 va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el Reglament marc per a la cessió temporal d’habitatges socials de l’Ajuntament de Sallent.

En data 25 de maig de 2021, es va publicar al BOPB l’anunci d’aprovació definitiva del Reglament amb la publicació íntegra del seu text, d’acord amb allò establert a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.

La Junta de Govern Local celebrada en data 28 de setembre de 2021 va adoptar l’acord d’aprovar la convocatòria per presentar les sol·licituds per l’adjudicació d’habitatges socials de l’Ajuntament de Sallent per cessió temporal, establint el termini de 20 dies hàbils comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci al BOPB i es va constituir la mesa de valoració i seguiment de l’adjudicació dels habitatges.

Es posa en coneixement la convocatòria aprovada i s'adjunta també el reglament publicat al BOPB i el formulari de sol·licitud.

Període de sol·licitud: del 14 d'octubre a l'11 de novembre de 2021.

Per a més informació: 93 837 02 00 (Oficina Municipal d’Informació i Atenció al Ciutadà)

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-10-2021 10:21