Junta de Govern Local

 

La Junta de Govern Local està integrada per l’alcalde i un terç del nombre legal de regidors i regidores, nomenats i separats lliurement per l’Alcaldia, qui en dona compte al Ple. Té com a finalitat col·laborar amb l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, i exerceix les competències que l’alcalde i el ple hi deleguin.

La composició de la Junta de Govern Local corresponent a la Legislatura 2023-2027 és la següent:

President 

Sr. Oriol Ribalta Pineda – ERC

Vocals

Calendari

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tenen lloc els dimarts no festius, a les 17.30 h hores, en les dependències de l'Ajuntament.

En aquest apartat podeu consultar l'agenda institucional on consten les properes sessions de la Junta de Govern Local.

Competències

  • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar de despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit.
  • Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per la selecció de personal i pels concursos de provisió de llocs de treball.
  • Les aprovacions d’instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
  • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos que aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
  • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió o estiguin previstos en el pressupost.
  • L’atorgament de llicències urbanístiques (amb excepcions, veure pàg. 8).
  • Qualsevol assumpte competència d’aquesta Alcaldia no inclòs dins de l’aparat 3er de l’article 53 de la Llei 2/2003 i altra normativa que disposi la competència a l’alcalde.

Acords de Junta de Govern Local

En aquest enllaç pots consultar els acords de la Junta de Govern Local.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-07-2023 10:11