Retribucions i indemnitzacions regidors/es

 

De conformitat amb l’article 75 ter de la LBRL només percebran retribucions els regidors i regidores de la Corporació municipal per a l’exercici dels seus càrrecs quan els ocupin amb dedicació exclusiva o parcial.

La determinació dels càrrecs que porten aparellada la dedicació exclusiva o parcial correspon al Ple de la Corporació i la determinació dels membres que exerciran cadascun d’aquests càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial correspon a l’Alcaldia i que es pot consultar en aquest document.

Els regidors que exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial cotitzen al règim general de la Seguretat Social.

 

REGIDORS/ES EN DEDICACIÓ EXCLUSIVA - 100 % jornada (retribucions brutes anuals 2022)

Oriol Ribalta Pineda, Alcalde: 41.990,34 € (2022)

Sílvia Tardà Serrano, regidora de l'equip de govern i 1a tinent d'alcalde: 36.741,74 € (2022)

Miquel Estruch Capdevila, regidor de l'equip de govern: 41.990,34 € (2022)

 

Els i les membres de la Corporació que desenvolupen les seves funcions en règim de dedicació exclusives perceben les retribucions en 14 pagues, 12 corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny a desembre.

 

REGIDORS/ES EN DEDICACIÓ PARCIAL - 50 % jornada (retribucions brutes anuals 2022)

Diego Miranda Morales, regidor de l'equip de govern: 20.732,43 € (2022)

 

RÈGIM D'INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA (2022)

Neus Solà Martínez, regidora de l'equip de govern i 2a tinent d'alcalde: 14.076,92 € (2022)

Carme Escámez Coll, regidora de l'equip de govern i 3a tinent d'alcalde: 14.313,11 € (2022)

Cristina Luna Ruiz, regidora de l'equip de govern i 4a tinent d'alcalde: 13.840,73 € (2022)

David Saldoni de Tena: regidor de l'oposició: 1.983,99 € (2022)

Salvador Sibila Cucurull, regidor de l'oposició: 2.267,42 € (2022)

Marta Cullerés Sánchez, regidora de l'oposició: 2.267,42 € (2022)

Mercè Maseda Fernàndez, regidora de l'oposició: 2.267,42 € (2022)

Guillem Cabra Cortès, regidor de l'oposició: 2.125,71 € (2022)

Clara Ferrés Jiménez, regidora de l'oposició: 2.267,42 € (2022)

 

DETALL DE LES INDEMNITZACIONS

  • Per assistència als Plens Municipals de caràcter ordinari: 270 euros
  • Per assistència als Plens Municipals de caràcter extraordinari: 135 euros
  • Per assistència a les Juntes de Govern Local: 225 euros
PLENS MUNICIPALS 2022 Nombre Indemnització per assistència
Ordinari 6 270 €
Extraordinari 3 135 €
Extraordinari urgent 1 135 €

 

JUNTES DE GOVERN 2022 51 225 € indemnització / junta
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-02-2023 12:04