Participació Ciutadana (Presidència OTP Cabrianes)

L'OTP de Cabrianes (data constitució 2007) és un instrument de debat i de presa de decisions de tots els veïns i veïnes en els assumptes que afecten al poble.

Qui en forma part

  • President/a: és un regidor/a designat per l'alcalde/essa a proposta del cap de la llista més votada a la Mesa de Cabrianes.
  • Junta de veïns/es: El/la president/a + 5 persones de Cabrianes proposades pels diferents partits polítics segons els resultats de les eleccions Municipals a la Mesa de Cabrianes. Aquesta Junta conjuntament amb l'alcalde de Cabrianes i el/la President/a de l'Avv es reunirà un cop el mes per tractar els principals temes que afecten al poble i la gestió del pressupost.
  • Assemblea de Cabrianes: El/la president/a i la Junta de Veïns, l'alcalde Pedani, representants de totes les entitats del poble i tots els veïns i veïnes de Cabrianes. Aquesta assemblea es reunirà com a mínim un cop l'any per escoltar propostes i avaluar la feina feta.

Competències OTP

  • La gestió i manteniment del pavelló i del Centru.
  • Manteniment de l'escola pública.
  • El manteniment general i la neteja dels espais públics.
  • La gestió de les activitats culturals i esportives del poble.
  • Consulta prèvia d'acords municipals que afectin a Cabrianes.
  • Estudiar i avaluar els problemes del propi nterritori i proposar solucions al respecte.
  • Aquelles que li siguin delegades per l'Ajuntament de Sallent.

(Totes aquestes competències aniran acompanyades pel la corresponent dotació pressupostària).

Plaça de la Vila, 1 08650 - Sallent

938 370 200

Neus Solà Martínez

Temes relacionats

Responsable polític

Oficines

Mapa