Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

Reglament

Aprovat al Ple de 11 de juliol de 2008

Publicat al BOPB el 18 d'octubre de 2008

 

Secretari

Josep Fernández Rodríguez

fernandezrj@sallent.cat

 

649 318 116

Composició

President: Alcalde

Vice-president: Regidor de Medi Ambient

Vocals:

 • 1 representant de cada grup polític amb representació a l'Ajuntament.
 • 1 representant de cada grup polític sense representació a l'Ajuntament.
 • 1 representant del Consell de Poble de Cabrianes
 • 1 representant dels Amics de Cornet
 • 1 representant de l'UBIC
 • 1 representant de SEPROAN
 • 2 representant de  la federació d'AVV de Sallent.
 • 1 representant del sindicat majoritari en les eleccions a cambres agràries.
 • 1 representant de Prou Sal- Món Salat.
 • 1 representant del FAES
 • 1 representant de la Societat de caçadors.
 • 1 representant de la Societat de pescadors
 • 1 representant dels ADF.

Secretari.

Règim de sessions

Periodicitat bimestral les sessions ordinàries

Ordre del dia (antelació mínima d'una setmana)

Renovació

Es renovarà cada 4 anys coincidint amb la renovació de la corporació municipal.

Edicte

Havent transcorregut el termini de trenta dies d'exposició pública dels Estatuts del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat del municipi de Sallent, als efectes de presentació d'al.legacions o reclamacions, sense que se n'hagi presentat cap i entenent-se aprovats difinitivament segons el que disposa l'article 178.1 c) de la Llei Municipal i de Règim Local, amb el present Edicte es procedeix a publicar íntegrament els esmentats Estatuts, segons el que estableix l'article 178.2 de l'esmentat text legal, als efectes de la seva entrada en vigor, en virtut del que disposa l'article 66.1 del ROAS:

ESTATUTS DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT DEL MUNICIPI DE SALLENT

INTRODUCCIÓ

El concepte de la política ambiental, ha canviat profundament aquests darrers anys, especialment després de la celebració de la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament, celebrada a Rio de Janeiro el 1992, de la qual va sorgir l'Agenda 21 com a pla d'acció per assolir el desenvolupament sostenible del segle XXI. El compromís dels municipis en la consecució d'aquest objectiu es va concretar en la Carta de Pobles i Ciutats Europees vers la Sostenibilitat (Carta d'Aalborg de 1994).

Aquest concepte modifica les tendències de creixement econòmic i els hàbits socials actuals. Tanmateix els models de participació ciutadana, fins ara principalment reivindicatius, s'han d'adaptar a uns models participatius amb major grau d'implicació i decisió de tots els sectors de la societat, ja que l'aplicació de l'Agenda 21 als municipis involucra tant a les administracions públiques com als agents econòmics i els grups ciutadans en l'adopció de compromisos per a la consecució d'un model de comunitat sostenible.

L'ampliació i diversificació de la composició del Consell per tal d'implicar a tots els sectors de la societat interessats en el repte de fer canvis culturals i fomentar una actitud responsable vers la protecció del medi natural i dels seus recursos, i l'augment de les funcions que permeten una major implicació i col·laboració del Consell en la definició de les polítiques locals d'acord a un model participatiu de suport i decisió.

DISPOSICIÓ PRELIMINAR

Article 1.- El present reglament s'estableix en ús de la potestat reglamentària i d'autoorganitació i de les competències que confereixen a l'Ajuntament l'article 66.2 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

La regulació del funcionament d'aquest òrgan de participació sectorial, adaptat a la regulació legal s'emmarca dins la voluntat de l'Ajuntament d'integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals.

El Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat serà un òrgan de participació ciutadana en la vida municipal, que tindrà per finalitat debatre, informar i assessorar totes aquelles qüestions que afectin al medi ambient en el nostre territori, a més de totes aquelles funcions que li encomani el Ple de l'Ajuntament.

La protecció del medi natural, amb polítiques tendents a la seva preservació i per evitar situacions que poguessin posar en perill una de les riqueses més importants del nostre territori, sobre la qual tenim l'obligació de preservar per tal que en puguin gaudir les generacions futures en les millors condicions, constitueix un deure i una responsabilitat, no només dels poders públics, sinó de tots els ciutadans, entitats i associacions implicades en aquest àmbit d'actuació.

TÍTOL I.- Denominació, àmbit d'actuació, domicili i funcions.

Article 2.- Sota la denominació “CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT”, es constitueix un òrgan de consulta i assessorament en matèria mediambiental de Sallent.

Article 3.- Àmbit d'actuació. L'àmbit territorial d'aquest Consell és el municipi de Sallent i totes les àrees de l'Ajuntament susceptibles d'aplicar polítiques que afectin a matèries relacionades amb els valors naturals, recursos energètics, sostenibilitat territorial, ocupació del territori, usos del sòl, gestió de residus ...

Article 4.- Domicili. El Consell del Medi Ambient i Sostenibilitat estarà domiciliat a Sallent. Plaça de la Vila, 1.

Article 5.- Funcions. Les funcions del Consell del Medi Ambient i Sostenibilitat són:

 1. Actuar com a organisme de consulta i assessorament del Ple de l'Ajuntament de Sallent.
 2. Elaborar els estudis, informes i dictàmens dels assumptes que li siguin encomanats pel Ple de l'Ajuntament de Sallent, per l'equip de Govern o a iniciativa pròpia, i que puguin ésser d'interès, sempre i quan es disposi dels recursos materials i pressupostaris necessaris per a la seva execució.
 3. Conèixer i debatre els temes que siguin proposats al Consell dintre del seu àmbit de competències, i en particular tots els continguts o relacionats amb el Pla d'Acció Ambiental de Sallent.
 4. Proposar iniciatives a l'Ajuntament sobre debats, actuacions i campanyes innovadores encaminades a l'ús racional i eficient dels recursos naturals, així com la conservació, la protecció i la millora de la qualitat mediambiental.
 5. Aportar elements per a la fixació de prioritats pressupostàries i d'actuació sectorials, i assessorar la política mediambiental de l'Ajuntament.
 6. Assolir el màxim suport per a les accions municipals implicant els agents socials i econòmics.
 7. Promoure i difondre les campanyes o activitats d'educació ambiental d'iniciativa municipal, per tal d'incrementar la sensibilització de la ciutadania sobre el seu dret a gaudir d'un medi ambient adequat i el seu deure de conservar-ho.
 8. Impulsar la coordinació i la col•laboració entre les diferents entitats i institucions, públiques o privades que, dintre de la ciutat, realitzin activitats en defensa del medi ambient.
 9. Exercir el seguiment i el control de l'execució dels programes mediambientals, de competència municipal o d'altres organismes, inclosos en el Pla d'Acció Ambiental, i participar en el desenvolupament de l'Agenda 21 Local.

TÍTOL II.- Òrgans i atribucions.

Article 6.- Composició. El Consell del Medi Ambient i Sostenibilitat està composat per:

CAPÍTOL I.- El Plenari

Article 7.- El Plenari està composat per:

Article 8.- El Plenari està presidit pel President del Consell i serà assistit pel Secretari.

Article 9.- Funcions del Plenari. El Plenari del Consell es composa de la totalitat dels seus membres que el formen i té com a funcions:

Article 10.- Règim de sessions.

Article 11.- Acords. El plenari del Consell prendrà els seus acords per majoria simple dels membres presents i en cas d'empat decideix el vot de qualitat de la presidència. Cada membre del plenari tindrà un vot, és a dir, cada entitat o associació tindrà el vot del representant designat com a membre del plenari.
Excepcionalment, per aprovar l'admissió de nous membres i la modificació d'aquest reglament, es requerirà una majoria qualificada (75%) dels seus integrants.

Els acords de les sessions del plenari quedaran reflectits a les actes de les reunions, que seran aixecades pel Secretari i signades pel President i restants membres
assistents a la sessió. Es donarà trasllat de l'acta a tots els seus membres abans de la propera sessió, a fi de que pugui ser aprovada.

Article 12.- Ordre del dia. L'orde del dia de les sessions del plenari l'establirà el President. Aquest haurà d'incloure a l'ordre del dia els temes que proposin més d'un 20% dels vocals.

Article 13.- Mandat dels seus membres. El Plenari es renovarà coincidint amb la renovació de la Corporació Municipal. Els seus membres podran ésser en tot moment revocats per aquell qui els hagi designat.

Tanmateix, els membres del Plenari cessant, seguiran en funcions, fins que no es produeixi el nomenament dels seus substituts. Designats els regidors que formaran part del nou plenari, quedarà constituït, cessant, automàticament els membres de la mateixa que no tinguin el caràcter de membres del Ple de l'Ajuntament.

TÍTOL III: Modificació i vigència del reglament de funcionament.

Article 14.- El present reglament podrà ésser revisat per tal d'adequar-lo a l'experiència de funcionament del Consell a iniciativa del Plenari mateix o del President, prèvia aprovació per majoria qualificada (75%) dels seus integrants.

Article 15.- Aquest reglament, una vegada aprovat definitivament, entrarà en vigor a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i romandrà vigent fins que se n'acordi la seva modificació o derogació.

Disposició transitòria

Les entitats que vulguin ser membres del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat hauran de presentar un escrit en el Registre General de l'Ajuntament en el qual facin constar aquesta voluntat i els motius que els animen a voler ser membre del Consell, així com que compleixin algun dels requisits establerts a continuació:

Sallent, 10 d'octubre del 2008,

L'Alcalde
Signat: Jordi Moltó i Biarnès

Per a la seva publicació en aqueix diari oficial, us fem tramesa de l'Edicte relatiu a la publicació íntegra dels Estatuts del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat del municipi de Sallent, per a la seva entrada en vigor.

Us comuniquem que amb la finalitat de facilitar la publicació dels diferents edictes tenim domiciliat el pagament.

Atentament,

Sallent, 10 d'octubre de 2008
L'Alcalde

 1. Plenari
 2. Les comissions de treball que el Plenari cregui convenient per acomplir les funcions descrites a l'article 5.
  1. El President, que serà l'Alcalde o persona en qui delegui, preferiblement el regidor de Medi Ambient. Aquest tindrà les funcions de:
  2. Representació formal del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat.
  3. La convocatòria de les sessions i la fixació de l'ordre del dia.
  4. Presidir les sessions i moderar el desenvolupament dels debats.
  5. Exercir el seu dret a vot, decidint la votació en cas d'empat.
  6. Acordar la convocatòria de les sessions extraordinàries.
  7. Visar les actes i certificacions dels acords del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat.
  8. Donar compte, als efectes oportuns, als òrgans municipals, dels acords adoptats pel Ple del Consell.
  9. Qualsevol altra funció que sigui pròpia de la seva condició de president del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat o que li sigui expressament delegada pel Ple del Consell.
  10. Informar al Ple Municipal consecutiu de l'última sessió sobre els informes, resolucions, propostes i iniciatives presentades i aprovades pel plenari del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat.
  11. Informar per via del correu electrònic de tots els projectes entrats a registre que tinguin efectes ambientals. Concretament tots els projectes que per la seva acceptació requereixin, segons la Llei 3/1998 de la intervenció integrada de l'administració ambiental, una llicència, autorització o comunicació ambiental. Aquesta informació s'enviarà sempre com a màxim una setmana després de l'inici del període d'informació pública en el cas de llicències i autoritzacions ambientals i com a màxim després de dues setmanes de l'entrada a un registre d'una comunicació ambiental."
  12. Vice-president, el regidor delegat de Medi Ambient.
  13. Vocals: nomenats pel Ple a proposta de cada un dels col•lectius següents:
   • Un representant de cada grup polític amb representació a l'Ajuntament de Sallent.
   • Un representant de cada grup polític que s'hagi presentat a les darreres eleccions municipals, encara que sense representació a l'Ajuntament de Sallent
   • Un representant del Consell de Poble de Cabrianes.
   • Un representant de l'Associació Amics de Cornet.
   • Un representant de la Unió de Botiguers i Comerciants de Sallent.
   • Un representant de l'entitat SEPROAN.
   • 2 representants escollits per la federació d'AAVV de Sallent.
   • Un representant del sindicat majoritari en les darreres eleccions a cambres agràries.
   • Prou SAL + Món Salat.
   • FAES.
   • Societat de Caçadors.
   • Societat de pescadors.
   • ADF.
  14. El secretari, que serà el de la corporació o persona en qui delegui. Que tindrà les funcions de:
  15. Preparar la relació d'assumptes que hagin de servir al President per determinar l'ordre del dia.
  16. Redactar les actes i enviar-les junt amb la següent convocatòria.
  17. Convocar, per ordre del President, les reunions del Consell del Medi Ambient i Sostenibilitat.
  18. Prèvia invitació del President i del Consell, podran assistir a les sessions del Consell amb veu però sense vot, aquelles persones que per seus coneixements i experiència puguin realitzar aportacions.
  1. Proposar al President el nomenament dels membres de les comissions de treball que es puguin crear.
  2. Conèixer i informar de les consultes, assessoraments, estudis i dictàmens que sol•liciti el Ple de l'Ajuntament al Consell, i de les col•laboracions i altres funcions que li siguin requerides.
  3. Atribuir els projectes, informes, estudis i restants actuacions que hagin de desenvolupar les respectives comissions de treball.
  4. Aprovar, refusar o modificar els projectes, informes o estudis que li aportin les comissions de treball.
  1. Sessions ordinàries: Les sessions ordinàries del Consell s'efectuaran amb una periodicitat bimestral. El president convocarà i confeccionarà l'ordre del dia que es distribuirà als seus membres amb una antelació mínima d'una setmana.
  2. Sessions extraordinàries. Les sessions extraordinàries se celebraran mitjançant convocatòria de la presidència a instàncies d'aquesta o d'una quarta part dels membres del plenari del Consell. Cap sessió, però, no es podrà celebrar, vàlidament, sense l'assistència del President i del secretari o de les persones en qui hagin delegat.
  • Estar legalment constituïdes.
  • Estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.
  • Tenir reconeixement públic de les seva funció per les activitats realitzades.
  • Tenir el seu domicili social al municipi de Sallent o vinculades a la demarcació del Bages.
  • No perseguir fins lucratius i/o interessos privats.

08650 - Sallent

Última revisió 2023-05-08 14:30:12