Selecció urgent 3 agents per la Policia Local (funcionari interí - estiu 2023)

L’objecte d’aquesta oferta de feina és la selecció pel procediment de màxima urgència de 3 agents de Policia local, funcionari interí de l’Ajuntament de Sallent per treballar en les suplències de vacances durant l’estiu 2023

El lloc de treball d’agent a què es refereix l’article 76 del la Llei 7/2007 EBEP i les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d'acord amb la llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals i altres normes de caràcter legal o reglamentari i s’exercitaran en règim d’incompatibilitats.

Requisits i condicions

  • Formació mínima: Titulació de batxiller (LOE) o de tècnic (LOE) o equivalent.
  • Nomenament com a funcionari interí.
  • Durada: estiu 2023

Interessats/des enviar CV i titulació requerida abans del 14 de juny de 2023 al correu electrònic sll.comissaria@sallent.cat