Selecció per raons de màxima urgència d'un/a Tècnic/a d'administració especial destinat/da a Serveis Econòmics

En compliment de les disposicions del decret d’Alcaldia número 345 de data 25 d’octubre de 2021 es fa públic que s’ha aprovat la convocatòria i les bases per dur a terme la selecció per raons de màxima urgència d’un/a Tècnic/a administració especial destinat/da a Serveis Econòmics, per torn lliure pel sistema de concurs-oposició i amb nomenament com a funcionari interí (Ref. 082021/IT-FINT).

Termini de presentació de candidatures: fins al 18 de novembre inclòs. Per fer les sol·licituds, cal omplir la Instància Tècnic/a administració especial A1 Serveis Econòmics.

El termini per esmenes i reclamacions és de 5 dies naturals a comptar des de la data de publicació de la llista d'admesos i exclosos. La data de les proves és el divendres 14 de gener de 2022.