Especialista d'informàtica (grup C1)

Especialista informàtica –laboral temporal_012022/IF-LINT

És objecte d’aquesta convocatòria la regulació del procés de selecció, pel procediment de concurs i d’accés lliure, per a la selecció d’un/a especialista informàtic (grup de classificació C1) que serà contractat/da com a personal laboral temporal per vacant i creació d’una borsa de treball de la mateixa categoria i quin serà el seu funcionament per cobrir necessitats concretes de caràcter temporal, interí i/o vacants sobrevingudes amb caràcter temporal del perfil professional d’ESPECIALISTA INFORMÀTIC de la plantilla de personal funcionari o laboral de l’Ajuntament de Sallent.