Selecció de 3 agents per la Policia Local (funcionari interí temporal)

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció pel procediment de màxima urgència de 3 agents de Policia local, funcionari interí amb caràcter temporal de l’Ajuntament de Sallent.

Les places pertanyen al grup C subgrup C2 a què es refereix l’article 76 del la Llei 7/2007 EBEP i les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d'acord amb la llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals i altres normes de caràcter legal o reglamentari i s’exercitaran en règim d’incompatibilitats.