Selecció 2 places d'auxiliar de geriatria Residència Municipal i creació d'una borsa

En compliment dels acords de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 28 de desembre de 2021, es fa públic que s’ha aprovat la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per cobrir dues vacants a la plantilla d’auxiliar de geriatria com a personal laboral fix mitjançant el sistema de concurs i entrevista per torn lliure (Ref. 132021/RS-LFIX).

Les bases que regulen aquest procés selectiu es publicaran íntegrament a la web municipal www.sallent.cat, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i als diaris oficials BOPB.

La resta d’actes, notificacions i publicacions relacionades amb aquesta convocatòria es faran únicament a la seu electrònica de l’Ajuntament www.sallent.cat i en el tauler d’anuncis municipal.