Convocatòria de la contractació en pràctiques d'un/a administratiu/va (Programa Garantia Juvenil)

Selecció pel procediment de màxima urgència d'un/a administiu/va pel Servei d'Ocupació del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per la seva contractació abans del 30 de setembre de 2021 i d'acord amb els criteris establerts a l'ORDRE TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i de la Resolució TSF/1556/2021, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021 d'aquestes subvencions.

Termini de presentació d'instàncies: del 4 al 17 de setembre, ambdós inclosos.

Aquest programa està cofinançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil de la Unió Europea.

Característiques del lloc de treball

  • Durada del contracte: 6 mesos (incorporació, com a molt tard, el 30 de setembre de 2021)
  • Jornada: 37'5 h setmanals
  • Horari flexible
  • Tasques com a administratiu/va: donar suport en els projectes d'ocupació i gestió d'usuaris.

Requisits

  • Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (veure requisits d'accés al programa al document adjunt).
  • Estar en situació d'atur i figurar inscrit en el Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) abans de finalitzar el període de presentació d'instàncies.
  • Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
  • No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
  • Estar en possessió d'un títol de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat.

Cal acreditar coneixements de llengua catalana de nivell (C) de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent. Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell (C) amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apte/a o no apte/a.

eure la resta de requisits al document adjunt.