Selecció de 5 agents per la Policia Local (funcionari de carrera)

L'objecte de les presents bases és la regulació del procés selectiu per cobrir 5 places d'administració especial, subescala serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C2, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Consulta tota la informació en els documents adjunts o bé en l'apartat Tauler d'anuncis de la web municipal.