Administratiu/va Serveis Econòmics (grup C1)

Termini de presentació de sol·licituds tancat.
Consulteu la llista definitiva d'admesos i exclosos i la data de les proves en l'apartat de documentació.

 

En aquest apartat disposeu de la documentació i publicacions relatives al procés selectiu que permeti contractar un/a administratiu/va pels Serveis Econòmics amb referència 032023/IT-LINT.

L’Ajuntament de Sallent necessita incorporar un/a administratiu/va en règim laboral temporal i crear una borsa de treball per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants sobrevingudes amb caràcter temporal, del personal en actiu pel lloc de treball en règim laboral d’Administratiu/va, mitjançant concurs-oposició.

Presentació de sol·licituds i documentació

Les instàncies (pàg. 13) de sol·licitud per participar en les proves selectives hauran de ser presentades per qualsevol de les formes previstes en les bases (pàg. 2) dins el termini de 20 dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al DOGC, i fins dilluns 15 de maig de 2023 inclòs.

Les persones aspirants hauran de manifestar i acreditar documentalment que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en les presents bases (pàg.1).