español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Subvencions promoció del comerç fora de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris

Subvencions promoció del comerç fora de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris
El Ple municipal en sessió celebrada el dia 9 de setembre de 2020 va adoptar l'acord d'aprovació inicial de les bases específiques reguladores per concedir subvencions adreçades a les activitats de promoció de comerç fora de l'àmbit delimitat pel Pla de Barris de Sallent; i la convocatòria del concurs públic per al seu atorgament mitjançant procediment de concurrència no competitiva.
L'acord, així com les bases es troben exposats al públic durant el termini de 10 dies a comptar a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'anuncis de la corporació, durant els quals es podran presentar reclamacions, quedant definitivament aprovades si durant aquest termini no es presenta cap reclamació. (Una referència d'aquest anunci es publicarà al DOGC).
Així mateix s'obre al concurs públic, mitjançant procediment de concurrència no competitiva, podent sol·licitar la corresponent subvenció a partir del dia 23 de setembre fins el dia 23 d'octubre de 2020, ambdós inclosos; amb el benentès que el termini de presentació de sol·licituds discorrerà parcialment en paral·lel al de la informació pública de les bases i que aquest quedarà suspès si es presenten al·legacions a les bases específiques i mentre no es resolguin aquestes.
El contingut de les esmentades bases es poden consultar als documents adjunts.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10/09/2020 14:02
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona