español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Subvencions autònoms i empreses afectades per l’estat d’alarma

Subvencions autònoms i empreses afectades per l’estat d’alarma
La Junta de Govern Local extraordinària i urgent, i en acte públic, en sessió celebrada el dia 15 de maig de 2020 va adoptar l'acord d'aprovació inicial de les bases específiques reguladores per concedir ajuts a les persones treballadores autònomes amb activitat a Sallent i a les empreses amb establiment obert al públic a Sallent que s'han vist afectades econòmicament per l'estat d'alarma; i la convocatòria del concurs públic per al seu atorgament mitjançant procediment de concurrència no competitiva.
L'acord, així com les bases es troben exposats al públic durant el termini de 10 dies a comptar a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'anuncis de la corporació, durant els quals es podran presentar reclamacions, quedant definitivament aprovades si durant aquest termini no es presenta cap reclamació. (Una referència d'aquest anunci es publicarà al DOGC).
Així mateix s'obre al concurs públic, mitjançant procediment de concurrència no competitiva, podent sol·licitar la corresponent subvenció a partir del dia 1 de juny fins el dia 19 de juny de 2020, ambdós inclosos; amb el benentès que el termini de presentació de sol·licituds discorrerà parcialment en paral·lel al de la informació pública de les bases i que aquest quedarà suspès si es presenten al·legacions a les bases específiques i mentre no es resolguin aquestes.
Disposar que l'aprovació d'aquestes bases, així com de la convocatòria, no es troben afectats per la suspensió dels terminis procedimental que disposa la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, atesa la necessitat de resoldre la convocatòria d'aquests ajuts en les dates previstes, per no perjudicar als autònoms ni a les empreses beneficiàries.
Les bases es poden consultar als fitxers adjunts.
o  Terminis exposició pública (10 dies): 26/05/20 al 08/06/20.
o   Convocatòria pública: De l'1 al 19 de juny de 2020.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/06/2020 11:36
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona