español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Ajuts en forma de “vals de compra”

Ajuts en forma de “vals de compra”
La Junta de Govern Local en acte públic, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2020 va adoptar l'acord d'aprovació inicial de les bases específiques reguladores per concedir ajuts en forma de “vals de compra” a les persones de Sallent afectades econòmicament per l'estat d'alarma; i la convocatòria del concurs públic per al seu atorgament mitjançant procediment de concurrència competitiva.
 
L'acord, així com les bases es troben exposats al públic durant el termini de 10 dies a comptar a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'anuncis de la corporació, durant els quals es podran presentar reclamacions, quedant definitivament aprovades si durant aquest termini no es presenta cap reclamació. (Una referència d'aquest anunci es publicarà al DOGC).
 
Així mateix s'obre al concurs públic, mitjançant procediment de concurrència  competitiva, podent sol·licitar la corresponent subvenció a partir del dia 8 de juliol fins el dia 22 de juliol de 2020, ambdós inclosos; amb el benentès, que el termini de presentació de sol·licituds discorrerà parcialment en paral·lel al de la informació pública de les bases i que aquest quedarà suspès si es presenten al·legacions a les bases específiques i mentre no es resolguin aquestes.
 
El contingut de les esmentades bases es pot consultar a la publicació al BOPB del dia 7 de juliol que s'adjunta.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08/07/2020 15:56
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona