español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Anunci del requeriment d'esmenes de les sol·licituds dels ajuts en forma de vals de compra per a persones afectades econòmicament per l'Estat d'Alarma

Anunci del requeriment d'esmenes de les sol·licituds dels ajuts en forma de vals de compra per a persones afectades econòmicament per l'Estat d'Alarma
Publicat: Dimarts 04/08/2020

 

 Requeriment d'esmena de deficiències de les sol·licituds presentades en la convocatòria d´ajuts en forma de vals de comprar a les persones de Sallent afectades econòmicament per l'Estat d'alarma

 

 

 Primer. Requerir als sol·licitants que es detallen en l´annex 1, perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l´endemà de la publicació a la seu electrònica municipal de l´anunci, procedeixin a esmenar les deficiències o aportar la documentació requerida que s´indica en el citat annex 1, en virtut de l'article 68.1 de la Llei 39/2015 en relació amb l'article 33.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Segon. Advertir el sol·licitant que si desatén aquest requeriment ( quedarà desistida la seva petició d´ajut) es dictarà resolució per la qual se li declararà desistit a la seva sol·licitud. 

Tercer. Declarar que aquest requeriment d'esmenes, i els altres actes de tràmit relacionats amb aquests ajuts , es publicaran a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sallent, a l'empara de l'article 45 de la Llei 39/2015. 

Quart. Informar l'interessat que l'acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs ajustat a dret. 

Sallent, 4 d'agost de 2020 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04/08/2020 17:33
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona