español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

9a Modificació Puntual del POUM (Aprovació inicial)

9a Modificació Puntual del POUM (Aprovació inicial)
9a Modificació Puntual del POUM (Aprovació inicial)

El Ple de l'Ajuntament celebrat el dia 12 de desembre de 2018, es va acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual núm.9 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sallent en els àmbits del carrer Verge del Pilar, carrer Molí i plaça Santa Maria, presentada per l'Institut Català del Sòl. Així com també, la submissió a informació pública del mateix, pel termini d'un mes a comptar des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l'àmbit municipal o supramunicipal, al Tauler d'Anuncis de la Corporació, així com a la pàgina web de l'Ajuntament (www.sallent.cat), a l'efecte que puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es tinguin per convenients, podent consultar-se el mateix de dilluns a divendres, de 8:00h a 14:30h, i els dimarts a la tarda de 17h a 19h, al Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sallent.

De conformitat amb el que disposa l'article 73 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, queda suspesa la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també queda suspesa l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial; en els àmbits grafiats en el plànol adjunt, el qual també forma part integrant d'aquest expedient, pel termini d'un any o fins l'efectivitat del nou planejament d'aquesta modificació.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09/01/2019 12:52
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona