Selecció psicòleg/a o psicopedagog/a funcionari interí per programa Àrea Joventut (Ref. 012023/JV-FINT)

Selecció resolta.

En aquest apartat disposeu de la documentació i publicacions relatives al procés selectiu per raons de màxima urgència per tal de selecciona un/a psicòleg/a o psicopedagog/a per l’àrea de Joventut i nomenar com a funcionari interí per programa i creació de borsa possibles necessitats /substitucions de caràcter temporal del mateix tipus mitjançant concurs i entrevista (Ref. 012023/JV-FINT).

Fi termini sol·licituds: 02/05/2023 inclòs.

Presentació de candidatures

  • Les instàncies de sol·licitud (pàg.13) per participar en el procés de selecció hauran de ser presentades per qualsevol de les formes previstes en les bases (pàg. 5) dins el termini de 10 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al DOGC i fins dimarts 2 de maig de 2023 inclòs. Les persones aspirants hauran de manifestar i acreditar documentalment que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en les presents bases (pàg.6).

Requisits mínims

  • Tenir nacionalitat espanyola.
  • Titulació de Graduat/da universitari en Psicologia o Psicopedagogia o equivalent.
  • Nivell de suficiència (C1) de català.

Condicions laborals

  • El nomenament serà de funcionari interí de programa, per a un termini màxim de 3 anys.
  • Jornada de 21 hores setmanals (56% de la jornada).
  • Horari a concretar amb el/la candidata i a convenir segons la planificació del programa de tardes i un matí.

> Consulta les bases i la resta d’informació en la documentació adjunta.