Selecció plaça sotsinspector/a de Policia Local

En compliment dels acords de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 28 de desembre de 2021, es fa públic que s’ha aprovat la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per proveir una vacant a la plantilla de la Policia Local de SOTSINSPECTOR mitjançant el sistema de concurs i oposició per promoció interna (Ref. 122021/PL-FFIX).

Les bases que regulen aquest procés selectiu es publicaran íntegrament a la web municipal www.sallent.cat, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i als diaris oficials BOPB.

La resta d’actes, notificacions i publicacions relacionades amb aquesta convocatòria es faran únicament a la seu electrònica de l’Ajuntament www.sallent.cat i en el tauler d’anuncis municipal.

Sol·licituds

Les instàncies de sol·licitud per participar en el procés hauran de ser presentades per qualsevol de les formes previstes en la bases dins el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al DOGC i compten des del dimarts 4 de gener de 2022 i fins al dilluns 24 de gener de 2022 inclòs.