Selecció per a la creació d'una borsa de treball

Es fa públic que per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 3 de març de 2020, s'han aprovat la convocatòria i les bases que regeixen el procés selectiu per la creació de les tres llistes d'aspirants (borsa de treball) per a possibles nomenaments interins de TÈCNICS/IQUES DE GRAU MITJÀ EDUCADOR/A SOCIAL PER SERVEIS SOCIALS BÀSICS (022020/SS-LINT), TÈCNICS/IQUES DE GRAU MITJÀ EDUCADOR/A SOCIAL PEL CENTRE OBERT -SIAF- (032020/SS-FINT) i TÈCNICS/IQUES DE GRAU MITJÀ TREBALLADOR/A SOCIAL per SERVEIS SOCIALS BÀSICS i RESIDÈNCIA (052020/SS-LINT); mitjançant concurs-oposició i entrevista.

Es va publicar al BOPB de data 17 de març de 2020.

Disposeu de 20 dies naturals per a la presentació de candidatures, des del dia 1 al 22 de juny ambdós inclosos.

NOTA: disposem d'una vacant en cada cas a cobrir de forma immediata.