Borsa de treball de perfils professionals vinculats amb la direcció i producció tècnica (àrea de cultura)

En compliment dels acords adoptats en la sessió de Junta de Govern Local del dia 16 de novembre de 2021 es fa públic que s’ha aprovat la convocatòria i les bases per dur a terme la selecció per raons de màxima urgència per crear una BORSA DE TREBALL DEL PERFIL PROFESSIONAL DE DIRECCIÓ I PRODUCCIÓ TÈCNICA per a l'àrea de cultura (grup de classificació C1), per torn lliure pel sistema de concurs (Ref. 092021/CL-LOIS).

Les instàncies de sol·licitud per participar en el procés es poden fer a través d'aquest formulari o en qualsevol de les formes previstes en les bases en el termini de 20 dies naturals a comptar des de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPB.

Consulta les bases i la resta d'informació en la documentació adjunta.