Control inicial d'una activitat sotmesa a llicència, i control periòdic

Comprovació a què s'han de sotmetre les activitats abans de la seva posada en funcionament. El control inicial habilita per a l'exercici de l'activitat.

Control ambiental inicial

En el període de posada en marxa de les instal•lacions a l'inici de l'activitat, el control inicial té per objecte verificar:

  • L'adequació de l'activitat i de les instal·lacions al projecte autoritzat mitjançant una certificació del tècnic director o tècnica directora de l'execució.
  • La conformitat del compliment de les condicions de l'autorització o la llicència ambientals, mitjançant l'acta de control d'una entitat ambiental de control autoritzada, llevat que, per a les activitats dels annexos II i IV, l'ajuntament encomani els controls inicials als serveis tècnics municipals.
  • Si escau, la documentació referida a assegurances obligatòries segons la legislació sectorial o la relativa a responsabilitat ambiental.

El període de posada en marxa s'inicia en el moment que es comunica a l'òrgan ambiental competent la data d'inici de l'actuació de control acordada amb la persona titular de l'activitat, i també les actuacions que cal dur a terme. La durada màxima del període de funcionament en proves ha d'ésser adequada i proporcional a les característiques de l'establiment.

Control ambiental periòdic

En l'exercici de l'activitat, l'acció de control periòdic té per objecte garantir-ne l'adequació permanent als requeriments legals aplicables i, específicament, als requeriments fixats en l'autorització o la llicència ambientals, amb la incorporació de les modificacions no substancials, i inclou les actuacions de presa de mostres, anàlisi i mesurament de les emissions i altres proves necessàries.

Els terminis dels controls periòdics s'estableixen tenint en compte els terminis determinats en altres declaracions o controls sectorials preceptius. Si no hi ha un termini fixat per l'autorització o la llicència, s'estableixen, amb caràcter indicatiu, els terminis següents:

  • Les activitats de l'annex I.1, cada dos anys.
  • Les activitats dels annexos I.2 i I.3, cada quatre anys.
  • Les activitats de l'annex II, cada sis anys

Les activitats inscrites en el registre del sistema d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS) resten exemptes de control periòdic, llevat dels controls específics de determinades emissions en els quals s'hagin establert terminis particulars.

Els controls periòdics es poden dur a terme per mitjà d'alguna de les modalitats següents:

  • Control extern: l'executa una entitat ambiental de control autoritzada, llevat que, per a les activitats de l'annex II, l'ajuntament encomani aquest control als serveis tècnics municipals.
  • Control intern: l'executa la persona titular de l'activitat mitjançant l'establiment d'un sistema d'autocontrols que per a les activitats de l'annex I ha d'estar verificat per una entitat col•laboradora de l'Administració ambiental degudament acreditada, per certificar la idoneïtat, la suficiència i la qualitat dels autocontrols.
  • Mixta: si el sistema d'autocontrols és parcial, s'ha de completar amb un control extern.

Les activitats incloses en l'annex III es poden sotmetre al règim d'autocontrols periòdics, atenent la necessitat de comprovar emissions de l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d'altres, i a l'aigua, o la caracterització de determinats residus, el resultat dels quals es verifica de conformitat amb el que estableix l'ordenança municipal.

Pel que fa a les activitats ramaderes, aquestes estan subjectes al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que executa el departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia.

Es pot sol·licitar quan s'ha finalitzat la instal.lació i sempre amb caràcter previ a l'inici de l'activitat per part del titular de la llicència d'activitats.

Interessat/da: Ho ha de demanar exclusivament el titular de la llicència que s'haurà d'identificar amb el nom complert i el DNI o NIF.
Representant: Es pot actuar a través de representant acreditat.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina Municipal d'Informació i Atenció al Ciutadà (OMIAC)Plaça de la Vila, 108650 - Sallent (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-06-2021 08:17