Comunicació prèvia d'obertura d'activitats econòmiques de baix risc

És un procediment administratiu a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat en comuniquen l'inici a l'Ajuntament.

De conformitat amb l'entrada en vigor, el 13 d'agost de 2015, de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, l'obertura d'una part de les activitats innòcues passa a estar subjecte al règim de declaració responsable, concretament les activitats incloses a l'annex I de la Llei 16/2015.

Per determinar si una activitat concreta li correspon a la declaració responsable, o d'altra banda a la comunicació prèvia, cal consultar els annexos I i II de la citada llei.

El titular o la persona que representi, haurà de posar en coneixement de l'Administració pública competent, l'exercici d'un activitat econòmica de baix risc, de les incloses a l'Annex II de la Llei 16/2015, mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura, i acompanyar el projecte i el certificat tècnic necessari per al seu exercici.

En el cas que de presentar la modalitat de “canvi de titularitat” no serà necessari adjuntar de nou la documentació tècnica associada.

Organisme competent / Responsable

Ajuntament

Àrea que tramita

Àrea municipal de  gestió de les activitats i llicències.

Requisits previs

  • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi
  • L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic
  • Disposar del projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal•lació o establiment, signat per un tècnic competent.
  • En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d'activitats, columna “Informe previ en matèria d'incendis”), de forma prèvia a fer la comunicació cal:
    1. Obtenir l'informe previ en matèria d'incendis
    2. Un cop es rebi l'informe previ en matèria d'incendis d'incendis, s'haurà de contactar amb una entitat col•laboradora de l'Administració per tal d'obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d'incendis.
  • Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Termini de resolució

No hi ha resolució.

Les comunicacions prèvies presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d'interès

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d'obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d‘un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al•legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s'hagués de fer front.

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

 Aquest procediment d'esmena té una durada màxima de dos mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Es pot presentar en qualsevol moment.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina Municipal d'Informació i Atenció al Ciutadà (OMIAC)Plaça de la Vila, 108650 - Sallent (Barcelona)

Preu

La taxa estableixi l'ordenança fiscal núm. 31, fent una transferència al núm. de compte corrent de l´Ajuntament.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-06-2021 08:17