español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Subvencions Serveis Socials (Ajuts individuals infants i joves)

Subvencions Serveis Socials (Ajuts individuals infants i joves)

El Ple de l'Ajuntament de Sallent en sessió celebrada el dia 11 d'abril de 2018 va adoptar l'acord d'aprovació inicial de les bases específiques reguladores per la concessió d'ajuts individuals per la realització d'activitats d'estiu, per l'adquisició de llibres de text, d'activitats extraescolars, de transport vinculat a l'escolarització del curs 2018-2019 i la convocatòria del concurs públic per al seu atorgament mitjançant procediment de concurrència competitiva.

L'acord, així com les bases es troben exposats al públic durant el termini de 20 dies a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'anuncis de la corporació, durant els quals es podran presentar reclamacions, quedant definitivament aprovades si durant aquest termini no es presenta cap reclamació. (Una referència d'aquest anunci es publicarà al DOGC).

Així mateix s'obre al concurs públic, mitjançant procediment de concurrència competitiva, podent sol·licitar la corresponent subvenció durant un termini de 30 naturals dies comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; amb el benentès que aquest quedarà suspès si es presenten al·legacions a les bases específiques i mentre no es resolguin aquestes.

Tot i això amb el benentès que si es presenten al·legacions contra l'aprovació inicial de les bases, la convocatòria quedarà suspesa fins que es resolguin les al·legacions.

El contingut de les esmentades bases es poden consultar clicant l'arxiu de sota.

Termini de presentació sol·licituds: Del 10 de maig al 8 de juny de 2018.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14/05/2018 12:24
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona