español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Subvencions Serveis Socials (Ajuts individuals infants i joves)

Subvencions Serveis Socials (Ajuts individuals infants i joves)

El Ple de l'Ajuntament de Sallent en sessió celebrada el dia 13 de maig de 2020 va adoptar l'acord d'aprovar inicialment les bases específiques reguladores per la concessió d'ajuts individuals per l'adquisició de llibres de text, per la realització d'activitats extraescolars i de transport vinculat a l'escolarització, corresponent al curs 2020-2021.
L'acord, així com les bases es troben exposades al públic durant el termini de 20 dies a comptar a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci al BOPB i al tauler d'anuncis de la Corporació, durant els quals es podran presentar reclamacions, quedant definitivament aprovades si durant aquest termini no es presenta cap reclamació. Es publicarà una referència d'aquest anunci al DOGC.
L'aprovació d'aquestes bases  no està afectada per la suspensió dels terminis procedimental que disposa la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,  atesa la necessitat de resoldre la convocatòria d'aquests ajuts en les dates previstes, per no perjudicar a les famílies beneficiàries.
El contingut de les esmentades bases es poden consultar al document adjunt.
El termini per presentar les sol·licituds s'informarà quan s'obri la convocatòria pública.
 
L'exposició pública de les esmentades bases finalitza el dia 22 de juny de 2020. L'anunci publicat al BOPB es pot consultar en els documents adjunts.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22/05/2020 10:13
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona