español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Informació pública estudi d´impacte ambiental per l´ampliació granja el Solà, ACT 4/2014

Informació pública estudi d´impacte ambiental per l´ampliació granja el Solà, ACT 4/2014
Data de l'anunci: Dilluns 11/04/2016
L´estudi d´impacte ambiental romandrà exposat al públic per un període de 30 dies, i es poden presentar al.legacions o suggeriments fins el 17 de maig de 2016

L'expedient d´activitat núm. ACT 4/2014 que conté la sol·licitud de modificació de la llicència ambiental per dur a terme l'ampliació de la capacitat de bestiar  de l´explotació porcina d´engreix, que passarà de 1.544 porcs d´engreix  que hi ha actualment a 2.500 porcs d´engreix (20-100 kg) i 4 cavalls, a la Granja el Solà, del polígon 9 parcel.la 9  del terme de Sallent, presentada pel senyor Antoni Mas Soteras. Es sotmet a informació pública L´ESTUDI D´IMPACTE AMBIENTAL de l´activitat esmentada, durant el termini de 30 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficinal de la Província, així com, també, en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament: www.sallent.cat, per tal que qualsevol persona interessada el pugui examinar i formular les al·legacions que consideri oportunes,  tot això d'acord amb l'article 41 de la citada Llei.

L'expedient es podrà consultar al Departament de Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Sallent (plaça de la Vilà, 1), de dilluns a divendres de 7,30 h a 14,30 hores i els dimarts a la tarda de 16 a 19,30 hores.

 Les al·legacions i els suggeriments s'hauran de formular per escrit i s'adreçaran a l'Alcalde de l'Ajuntament a través del Registre General de la Corporació Municipal o a  través de qualsevol dels mitjans hàbils a que fa referència l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del  procediment administratiu comú.

L'alcalde,

David Saldoni De Tena

Sallent, 30 de març de 2016

Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona