español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Exposició pública projectes d'urbanització i reparcel.lació PAU-03 Botjosa Est

Exposició pública projectes d'urbanització i reparcel.lació PAU-03 Botjosa Est
Data de l'anunci: Del 14/03/2016 al 14/04/2016

Exposició pública dels Projectes d'Urbanització i de Reparcel.lació del sector PAU-03, Botjosa Est

ANUNCI

De conformitat amb el que disposa art.119.2 del Real Decret 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 16 de febrer de 2016, va prendre l'acord d'aprovar inicialment el projecte de:

- Reparcel·lació d'una finca industrial situada al carrer Ramon Esteve núm. 5 (PAU-03, Botjosa).

- Urbanització de la finca  industrial situada al carrer Ramon Esteve núm. 5 (PAU-03, Botjosa).

L'acord esmentat es sotmet a informació pública per un termini d'un mes, mitjançant la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, en un dels diaris de major circulació de la Província, així com al tauler d'anuncis de la Corporació i la web de l'Ajuntament, per tal que durant l´esmentat termini s'hi puguin formular al·legacions i reclamacions.

Si durant el termini del mes no s'han presentat al·legacions, s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

 

L'alcalde, David Saldoni de Tena

Sallent, 2 de març de 2016

 

* Anunci publicat al diari Regió 7 i el BOPB el dia 14/03/16.

 

Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona