español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Aprovació inicial de la 5a Modificació Puntual del POUM de Sallent

Aprovació inicial de la 5a Modificació Puntual del POUM de Sallent
Data de l'anunci: Del 02/11/2015 al 02/12/2015
 

Aprovació inicial de la 5a Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

 

EDICTE

Es fa saber que el Ple d'aquest Ajuntament en sessió de 14 d'octubre de 2015 va prendre el següent:

 

ACORD

PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació puntual número 5 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del municipi de Sallent redactada pels serveis tècnics municipal que proposa un total dotze modificacions puntuals del POUM vigent, i que són les següents:

1. Modificació de diferents zones qualificades com a sòl Forestal, a sòl Agrícola.

2. Modificació de l'article 11 del Pla Parcial, Pla del Mas.

3. Esmena d'errada material de la zona edificable en vàries parcel·les del C. Sant Martí.

4. Esmena errada material a l'article 61.4 Normativa Urbanística.

5. Esmena errada material al PAU-04, Torrent de Manyanes.

6. Ampliació i regulació dels elements i instal·lacions permeses en les zones lliures d'edificació als Polígons Industrials del Municipi. 

7. Modificació Volum Màxim Edificable al Polígon Industrial del Pla del Mas. 

8. Ampliació de la regulació dels Espais Lliures de la Normativa del POUM. 

9. Introducció dels usos educatius Polígons industrials. 

10. Modificació del SMU-02 Ateneu, per conservar el Mur del C. del Teatre.

11. Incorporar usos permesos a la Clau 2d. 

12. Modificació dels usos esportius al polígon Industrial del Polígon Illa.

SEGON.- Sotmetre la proposta esmentada a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província,  en un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereix el projecte en tramitació, al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament de Sallent, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-la i presentar durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

TERCER.- De conformitat amb el que disposa l'article 73 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial; en els àmbits afectats per aquesta modificació puntual, pel termini d'un any o fins l'efectivitat del nou planejament d'aquesta modificació.

QUART.- Concedir audiència a tots els Ajuntaments limítrofs que confinin amb l'àmbit de la modificació per tal que puguin examinar l'expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients.

CINQUÈ.- Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.

 

Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació publica en els procediments de planejament i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web oficial de l'ajuntament (www.sallent.cat).

S'obre el termini d'informació pública pel període d'un mes, en el transcurs del qual totes les persones interessades podran fer ús del seu dret de presentar les al·legacions oportunes, segons la tramitació que preveu el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme.

 

L'Alcalde, David Saldoni de Tena

Sallent, 21 d'octubre de 2015

 

* NOTA: Aquest edicte ha estat publicat al BOPB i al diari Regió 7 el dia 02/11/15, per tant, acaba el termini d'informació pública el dia 2 de desembre de 2015.

Data i hora de publicació oficial: 2 Novembre 2015, 09:18h
Id Cat
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona