español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Aprovació inicial bases específiques atorgament subvencions Ajuntament pel 2016 i convocatòria concurs públic

Aprovació inicial bases específiques atorgament subvencions Ajuntament pel 2016 i convocatòria concurs públic
Data de l'anunci: Del 28/04/2016 al 31/05/2016

Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions de l'Ajuntament pel 2016 i la convocatòria del concurs públic per al seu atorgament mitjançant procediment de concurrència competitiva

El Ple de l'Ajuntament de Sallent en sessió celebrada el dia 13 d'abril de 2016 va adoptar l'acord d'aprovació inicial de les bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions de l'Ajuntament pel 2016 i la convocatòria del concurs públic per al seu atorgament mitjançant procediment de concurrència competitiva.

L'acord, així com les bases es troben exposats al públic durant el termini de 20 dies a comptar a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'anuncis de la corporació, durant els quals es podran presentar reclamacions, quedant definitivament aprovades si durant aquest termini no es presenta cap reclamació. (Una referència d'aquest anunci es publicarà al DOGC).

Així mateix s'obre al concurs públic, mitjançant procediment de concurrència competitiva, podent sol·licitar la corresponent subvenció durant un termini de 30 dies comptats a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona; amb el benentès que aquest quedarà suspès si es presenten al·legacions a les bases específiques i mentre no es resolguin aquestes.

 El contingut de les esmentades bases es transcriu íntegrament a continuació:

 “BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS

- Ajuntament de Sallent 2016 -

Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de les bases la regulació de l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Sallent per a l'any 2016 i per les línies que es relacionen:

 Cultura i Festes:

 1. Activitats formatives: Exposicions, xerrades, conferències, tallers, cursos, etc.
 2. Activitats lúdiques – socials: Concerts, espectacles, etc.
 3. Festes i activitats per promocionar la cultura popular i tradicional en el municipi.
 4. Recerca i divulgació sobre el patrimoni cultural (visites guiades, etc.)
 5. Actuacions de desenvolupament cultural local: Festa Major, Enramades, fira de Santa Llúcia, Setmana Cultural, etc.
 6. Activitats informatives de l'entitat: difusió d'activitats de l'entitat, activitats regulars de les entitats, etc.
 7. Activitats de participació o organització en iniciatives d'altres entitats per a fomentar el cooperativisme entre entitats.
 8. Activitats per celebrar dies commemoratius d'un fet.

 Serveis socials:

 1. Activitats socioeducatives.
 2. Activitats que fomenten la promoció de col·lectius concrets, ja siguin activitats regulars o puntuals, lúdiques o formatives.
 3. Programes de caràcter i incidència social.

Joventut:

 1. Activitats i projectes destinats a joves.
 2. Activitats destinades a la infància i adolescència, ja siguin activitats formatives com lúdiques: casals, colònies, cursos, tallers, campaments, etc.

 Polítiques d'Igualtat:

 1. Foment de la coeducació, la formació i la producció cultural de les dones.
 2. Publicacions i materials per incorporar la perspectiva de gènere i la igualtat d'oportunitats.

 Esports:

 1. Activitats esportives adreçades a diferents col·lectius (caminades, pedalades, excursions, etc.)
 2. Activitats que utilitzin l'esport com a eina socialitzadora i educadora.  
 3. Esdeveniments i activitats esportives.
 4. Activitats adreçades a la millora de la salut mitjançant l'activitat física: caminades, pedalades, curses populars, balls, etc.
 5. Activitats destinades a facilitar la integració social de persones a través de l'esport.
 6. Activitats que afavoreixin la convivència mitjançant l'esport: campus esportiu, medi natural, etc.
 7. Activitats recreatives i festes de l'esport.
 8. Competicions federades.
 9. Activitats que fomentin els valors educatius i socials de l'esport, adreçades a tothom i que afavoreixin el joc net i les actituds esportives.

 Educació:

 1. Activitats educatives més enllà de l'horari escolar.
 2. Activitats d'acollida matinal al centre escolar.
 3. Intercanvi d'alumnes de diferents escoles.
 4. Compra de material didàctic per a centres educatius.
 5. Activitats per a la promoció del coneixement i l'intercanvi d'experiències entorn a l'àmbit musical.
 6. Activitat lúdiques dels centres escolars amb motiu de diferents celebracions.
 7. Casal d'estiu de les AMPES.

 Participació ciutadana:

 1. Activitats que vulguin desenvolupar polítiques de participació ciutadana dins d'una entitat o associació.
 2. Activitats que fomentin la participació ciutadana de la ciutadania no organitzada.
 3. Activitats per al foment del teixit associatiu i divulgació de la participació ciutadana. 

A continuació, s'especifiquen en un llistat les despeses que no són objecte de subvenció, per tant, NO SUBVENCIONABLES:

 • Despeses de serveis funeraris.
 • Despeses que no s'adeqüin als objectius del projectes presentats, ni als objectius generals de la línia de subvenció per la qual es presenten.
 • Despeses de menjars: restaurants, muntatge bar durant els partits, etc.
 • Despeses d'activitats internes amb ànim de lucre.

Article 2. Beneficiaris. Podran concórrer a aquestes subvencions entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi de Sallent, legalment constituïdes, així com persones físiques en nom propi o en representació d'un grup de persones.

No obstant, les entitats i o associacions que tinguin consignada una subvenció nominativa en el Pressupost General de l'Ajuntament vigent no podran ser beneficiàries de la present convocatòria de subvencions, llevat previsió expressa en contrari al Conveni regulador de la Subvenció nominativa corresponent.

Tampoc podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les persones o entitats en les que concorri alguna de les circumstàncies establertes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

 Article 3. Documentació a adjuntar. A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

 1.- Persones jurídiques

 1. Fotocòpia del  DNI del/de la  representant legal.
 2. Escriptura de constitució o Estatuts.
 3. Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
 4. Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària.
 5. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord amb el model normalitzat.
 6. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.
 7. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat.
 8. Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.
 9. Pressupost previst pel projecte pel qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.
 10. Altres documents, en el seu cas.

 2.- Persones físiques

 1. Fotocòpia del  DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
 2. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord amb el model normalitzat.
 3. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.
 4. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat.
 5. Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.
 6. Pressupost previst pel projecte pel qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.
 7. Altres  documents, en el seu cas.

L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada

Article 4. Import màxim de la subvenció. Per norma general, l'aportació municipal no podrà excedir el 50% del cost del projecte al qual s'apliqui.

Excepcionalment, podrà concedir-se una subvenció fins a un màxim del 100% del cost del projecte, subjecte a la disponibilitat pressupostària de la línia de subvenció corresponent, a aquelles entitats o associacions que durant l'any 2016 commemorin el seu 25è aniversari o un aniversari múltiple d'aquest.

Article 5. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció resultaran de la suma dels següents criteris comuns i aquells que es recullen a l'article 10 com a específics per a cada línia.

 Criteris comuns

 1. Nombre de destinataris (màxim 20 punts)

 • De 0 a 100 persones  = 2 punts
 • De 101 a 300 persones = 4 punts
 • De 301 a 500 persones = 6 punts
 • De 501 a 1000 persones = 8 punts
 • De 1001 a 1500 persones = 10 punts
 • De 1501 a 2000 persones = 12 punts
 • De 2001 a 2500 persones = 14 punts
 • De 2501 a 3000 persones = 16 punts
 • De 3001 a 3500 persones = 18 punts
 • Més de 3500 persones = 20 punts.

En aquelles sol·licituds adreçades específicament a destinataris amb una edat compresa entre 0 i 20 anys, la puntuació per nombre de destinataris s'extraurà de la següent taula:

 • De 0 a 20 persones  = 1 punt
 • De 21 a 30 persones = 2 punts
 • De 31 a 40 persones = 3 punts
 • De 41 a 50 persones = 4 punts
 • De 51 a 70 persones = 6 punts
 • De 71 a 100 persones = 8 punts
 • De 101 a 150 persones = 12 punts
 • De 151 a 200 persones = 16 punts
 • Més de 200 persones = 20 punts.

En aquelles sol·licituds adreçades específicament a destinataris amb més de 65 anys d'edat, la puntuació per nombre de destinataris s'extraurà de la següent taula:

 • De 0 a 10 persones  = 1 punt
 • De 11 a 20 persones = 2 punts
 • De 21 a 30 persones = 3 punts
 • De 31 a 50 persones = 4 punts
 • De 51 a 70 persones = 6 punts
 • De 71 a 100 persones = 8 punts
 • De 101 a 150 persones = 12 punts
 • De 151 a 200 persones = 16 punts
 • Més de 200 persones = 20 punts. 

2. Activitat de caràcter puntual o continuïtat -regular de l'entitat- (màxim 10 punts).

 • De caràcter puntual: 5 punts
 • De caràcter continuat: 10 punt

3. Grau d'autofinançament de les propostes (màxim 10 punts).

 • En el pressupost s'especifica que utilitzen quotes de socis, patrocinadors, cobrament d'entrades, subvencions d'altres organismes, etc… 10 punts
 • En el pressupost no s'especifiquen altres ingressos que la pròpia subvenció de l'Ajuntament: 0 punts

4. Innovació i interès de l'activitat (màxim 10 punts).

 • Activitats ordinàries: 5 punts
 • Noves propostes d'activitat: 7 punts
 • Propostes innovadores: 10 punts.

5. Promoció externa de l'activitat (màxim 4 punts).

 • En la sol·licitud acrediten o manifesten responsablement que tenen projecció externa al municipi: 4 punts.
 • En la sol·licitud no parlen de la projecció externa: 0 punts

6. Treball en xarxa i optimització de recursos (màxim 4 punts).

 • L'entitat acredita o declara responsablement que col·labora en projectes municipals com ara setmana cultural, activitats esportives, setmana jove, etc.: 4 punts
 • En la sol·licitud acrediten o manifesten responsablement que col·laboren amb altres entitats del municipi. 2 punts.

7. Promoció del treball intergeneracional (màxim 2 punts).

 • Acredita o manifesta responsablement que realitza una activitat concreta en la qual s'intercanvien coneixements i/o experiències entre diferents generacions: 2 punts
 • Acrediten o manifesten responsablement que realitzen una festa en la qual hi participen pares, avis  i nens però el seu objectiu principal no és el treball intergeneracional: 1 punt.

Article 6. Determinació de les quantitats atorgades. Una comissió qualificadora determinarà la quantitat atorgada a cada un dels projectes. Això es farà per un sistema de distribució proporcional per punts, en funció de les subvencions sol·licitades i del crèdit disponible. L'elecció del sistema de distribució proporcional per punts haurà de constar de forma motivada a l'acta que s'emeti i s'incorporarà a l'expedient.

Article 7. Obligacions dels beneficiaris. Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

1. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.

2. Fer constar en els materials de difusió i publicitat de l'activitat el logotip de l'Ajuntament de Sallent d'acord amb els models tipogràfics aprovats per la Corporació “amb el suport” o “amb la col·laboració”.

3. Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

4. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

5. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s'admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses despeses que l'integren.

6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

Article 8. Pagament de la subvenció. L'import de la subvenció s'abonarà d'acord amb les previsions de la base 80 de les Bases d'Execució del Pressupost municipal de l'Ajuntament de Sallent.

Article 9. Aplicació supletòria. En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.

Article 10. Criteris específics i composició de la Comissió de valoració. Per a cadascuna de les línies s'estableixen els següents criteris específics:

Cultura i de Festes:

Manteniment d'una tradició arrelada

5 punts

Difusió de l'activitat

5 punts

Continuïtat i estabilitat de les activitats

10 punts

Innovació de les activitats          

10 punts

Organització de festes populars              

10 punts

Nombre d'agents implicats en l'organització de l'esdeveniment

5 punts

Coherència dels programes

5 punts

 

Serveis socials:

Activitats i projectes destinats als col·lectius més desfavorits

10 punts

Servei i/o activitat d'incidència social no cobert per l'administració

10 punts

Activitat de caràcter social que es destina a la població en general amb l'objectiu d'inclusió social

10 punts

Activitat de caire socioeducatiu adreçat a menors de 16 anys

10 punts

Activitat que fomenti la promoció del col·lectiu de persones major de 60 anys

10 punts

 

Joventut:

Activitats formatives per al col·lectiu

15 punts

Activitats lúdiques i de caire socialitzador per al col·lectiu

15 punts

Activitats que fomentin l'emergència d'entitats juvenils

5 punts

Innovació en la proposta

10 punts

Activitats que integrin les diferents visions dels joves

5 punts

 

Polítiques d'Igualtat:

Activitats que fomentin el repartiment del treball i els usos del temps entre dones i homes

10 punts

Activitats relacionades amb la formació de les dones per potenciar l'autonomia de les dones i a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere

10 punts

Activitats que fomentin la coeducació entre els ciutadans/es

10 punts

Activitats que fomentin la implicació social i cultural de les dones

10 punts

Edició de publicacions o materials entorn a la igualtat de gèneres

10 punts

 

Esports:

Programes esportius destinats a infants, joves i gent gran

15 punts

Participació i/o organització d'activitats conjuntament l'ajuntament i altres entitats de l'àmbit

10 punts

Programes que utilitzin l'esport com a eina socialitzadora i educadora

10 punts

Participació en competicions en màxima categoria i nivell

10 punts

Nombre d'esportistes federats

5 punts

 

Educació:

Organització d'activitats extraescolars

10 punts

Organització d'activitats d'escoles obertes als mesos de juliol i agost

10 punts

Organització del servei d'acollida matinal

5 punts

Organització d'actuacions i/o activitats d'intercanvis musicals entre escoles de música.

5 punts

Col·laboració en les festes organitzades pels centres escolars

5 punts

Organització d'activitats adreçades a la formació de les famílies

Organització d'activitats d'intercanvi d'alumnat amb diferents escoles

Col·laboracions en l'adquisició de materials didàctics per als centres

5 punts

5 punts

 

5 punts

 

 

 

Participació ciutadana:

Utilització de metodologies participatives en la presa de decisions de l'entitat/associació

5 punts

Realització de trobades d'entitats que fomentin la participació i la realització d'actuacions conjuntes

5 punts

Activitats que fomentin la participació ciutadana de la ciutadania no organitzada

10 punts

 

Comissió de valoració:

S'establirà una comissió tècnica que vetllarà per tal que les sol·licituds es presentin per les línies corresponents i alhora compleixin els requisits de la convocatòria. Posteriorment, el regidor delegat de l'àmbit d'actuació a les que es refereixen aquestes bases les sotmetrà a estudi i informe de la Comissió Qualificadora corresponent la qual estarà composada per les següents persones:

 • Regidor/a delegat de l'àmbit d'actuació a les que es refereixin les bases específiques
 • Dos/ues tècnics/ques municipals.
 • Dos/ues representants d'entitats.
 • El Secretari General de la Corporació o persona en qui delegui, qui n'exercirà les funcions de secretari.

Pel que fa a la línia d'esports, les sol·licituds seran valorades pel Consell Municipal d'Esports.

Article 11. Presentació de sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació al BOP i finalitzarà transcorregut el termini d'un mes.

Tramitació: La tramitació s'efectuarà pel règim de concurrència competitiva i la sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria es formalitzarà en imprès normalitzat que es facilitarà a les dependències municipals i a la web municipal www.sallent.cat

La documentació es presentarà al registre general de l'Ajuntament, Pl. de la Vila, 1 Sallent (08650), sens perjudici del que disposa l'article 38 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 12. Resolució. La resolució es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri convenient.

Article 13. Justificació. La persona física o jurídica beneficiària de la subvenció haurà d'aportar-ne la justificació a l'Ajuntament de Sallent un cop realitzada l'activitat objecte de subvenció; en tot cas, es fixa com a data límit per a la presentació de la justificació el 30 de novembre de 2016; excepcionalment, únicament aquelles entitats que realitzin l'activitat objecte de subvenció durant el mes de desembre, podran presentar la justificació fins el dia 30 de desembre de 2016.

La justificació haurà de contenir:

 • Memòria detallada de l'activitat concedida amb un compte justificatiu que inclogui una relació de despeses que justifiquin, com a mínim, el doble de la subvenció concedida (llevat que se'n subvencioni la totalitat -supòsits excepcionals article 4.-), segons model de justificació normalitzat.

L'Ajuntament revisarà el compte justificatiu de totes les subvencions atorgades.

Els beneficiaris poden ser requerits per a la revisió i, en aquest supòsit, hauran de presentar els justificants originals de la despesa; aquests justificants hauran de ser factures o documents de valor probatori equivalent. En tots els casos, aquests justificants hauran de conservar-se durant un període no inferior a 6 anys i restar a disposició de l'Ajuntament per si aquest volgués comprovar la veracitat de les dades obrants a la relació de despeses.

- Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l'activitat subvencionada, que contingui la llegenda i l'anagrama de l'Ajuntament.

Quan la difusió s'hagi realitzat a través de mitjans audiovisuals s'haurà de fer constar a la memòria de l'activitat.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà el beneficiari per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de 10 dies hàbils.

L'Ajuntament en els casos que consideri escaient podrà acudir a sistemes de comprovació dels fons externs per tal de verificar la correcta aplicació dels mateixos a l'activitat o programa per la qual s'ha concedit la subvenció.

Article 14. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària. El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases reguladores serà de 26.800 €, quedant consignades a l'efecte les partides detallades a continuació:

 • Serveis Socials / Polítiques d'igualtat                                     1.500€ (2311 48901)
 • Educació                                                                                       2.000€ (3261 48901)
 • Cultura i Festes / Participació ciutadana                               15.000€ (334 48901)
 • Joventut                                                                                         3.300€ (3382 48901)
 • Esports                                                                                            5.000€ (341 48901) 

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat.”

 L'Alcalde, David Saldoni de Tena

 Sallent, 15 d'abril de 2016

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona