español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Pla Especial Catàleg Masies

Pla Especial Catàleg Masies

La Junta de Govern Local celebrada el dia 6 d'octubre de 2017, va acordar aprovar inicialment el Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del terme municipal de Sallent, promogut per l'Ajuntament de Sallent. Es va sotmetre a informació pública pel termini d'un mes i es va obrir un segon termini d'un mes d'exposició pública a l'efecte que es pogués presentar les al·legacions i/o reclamacions.

 

El Ple de l'Ajuntament celebrat el dia 9 de gener de 2019 va resoldre totes les al·legacions presentades per l'aprovació inicial i va aprovar provisionalment el Pla Especial de Catàleg de Masies, Cases Rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable del terme municipal de Sallent. La resolució de les al·legacions s'han notificat individualment a tots els interessats per al seu coneixement i l'expedient ha estat tramès a la Comissió Territorial de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva.

 

El Pla Especial aprovat provisionalment es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de dilluns a divendres, de 8:00h a 14:30h, i els dimarts a la tarda de 17h a 19h.

 

Fins a l'aprovació definitiva del Pla Especial, queda suspès l'atorgament de tota mena de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en aquell àmbit del territori objecte del planejament les noves determinacions del qual suposen una modificació del règim urbanístic vigent per a l'àmbit de tot el territori del municipi classificat com a sòl no urbanitzable i en tot allò relacionat amb les masies, cases rural i altres construccions proposades per catalogar en el present Pla Especial, pel termini d'un any o fins a l'efectivitat d'aquest Pla Especial.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04/02/2019 12:36
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona