español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Reglament OTP de Cabrianes

Reglament OTP de Cabrianes

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L'ÒRGAN TERRITORIAL DE PARTICIPACIÓ DE CABRIANES
PREÀMBUL


Que les estructures socials i polítiques són elements amb una connatural necessitat de ser dinàmiques i ajustables és una evidència i més davant de les modulacions que estan vivint els nostres territoris i les comunitats que els habiten. Una globalització en termes de valors i actituds, però també de sistemes organitzatius i productius. Això ens porta a posar en connexió els agents i els territoris per poder fer un replantejament de models de democràcia representativa que, si bé han constituït el millor sistema polític, requereixen d'un valor afegit que permeti acabar amb situacions d'exclusió social i parli de sostenibilitat socioeconòmica, política i ambiental i sàpiga ser permeable a les demandes dels ciutadans que estan qüestionant els actuals rols de legitimació i d'organització jeràrquica en la presa de decisions.
I, en el cas del nucli de Cabrianes, és evident que hi ha una demanda per part dels seus habitants de poder participar en la gestió dels seus interessos, passant d'aquest model d'organització municipal territorialment jeràrquica a un sistema participatiu interterritorial. En aquest sentit, l'Ajuntament de Sallent ha impulsat, des de la Regidoria de Participació, un procés de redefinició organitzativa conscient que en el cas que la nova cultura política no sàpiga aportar-hi eines d'habilitació i participació que retrobin elements de corresponsabilitat i vinculació correrà el perill de generar una desafecció territorial i de la seva estructura social la qual està demandant, en el cas de Cabrianes, un nou reconeixement i capacitat d'integració de la complexitat en la presa de decisions. Un nou sistema a través de la participació i una nova posició dels poders públics i de la ciutadania en els processos de govern.
En la recerca del model organitzatiu territorial que pogués satisfer les necessitats del nucli de Cabrianes, així com l'interés general del municipi de Sallent, en sessió del dia 14 d'octubre de 2005 el Ple de la Corporació, a petició dels veïns de Cabrianes, va adoptar l'acord de constituir una comissió d'estudi per valorar la viabilitat, oportunitat i conveniència d'incoar un expedient adreçat a constituir una entitat municipal descentralitzada en l'àmbit de Cabrianes.
Els treballs de l'esmentada comissió va finalitzar amb l'emissió d'un informe dictamen on, entre altres conclusions, es proposa la creació inicial d'un òrgan territorial de participació amb la finalitat d'afiançar-se en la gestió de les seves competències.
Amb la voluntat d'iniciar els tràmits necessaris per a la constitució d'aquest òrgan territorial de participació, en els darrers mesos, s'han iniciat converses amb els representants veïnals de Cabrianes que han portat al consens d'aquest model organitzatiu sota la forma d'Òrgan Territorial de Participació amb la denominació genèrica de Consell de Poble de Cabrianes.
L'emparament legal es troba als articles 61 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i específicament al seu article 65, que preveu que els grups de població que dins d'un municipi constitueixen nuclis separats poden constituir-se com a òrgans territorials de participació.

En definitiva, es tracta d'un òrgan participatiu que, tanmateix, participa de moltes de les característiques dels òrgans de govern representatiu com demostra la remissió de la seva regulació a determinats preceptes de les Entitats Municipals Descentralitzades, concretament, els articles 81.2, 81.3 i 81.5 de l'esmentat Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

És per això, que la regulació continguda en aquest reglament participa, pel que fa al funcionament, de moltes de les característiques dels òrgans de participació, però també de la pròpia dels òrgans col•legiats de govern local.

Mentre que, d'altra banda, pel que fa a la seva composició s'assemblarà molt més a les entitats municipals descentralitzades exercint, però, l'àmbit de competències que li és propi en compliment de les previsions dels articles 63 i 64 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

TITOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Art 1.- Objecte, naturalesa jurídica i àmbit territorial
1.- El Consell de Poble de Cabrianes, com a òrgan de participació territorial per avançar vers l'Entitat Municipal Descentralitzada, es constitueix amb la finalitat de promoure i canalitzar una reflexió conjunta de les entitats i la ciutadania entorn els diferents assumptes que afecten la vida quotidiana de Cabrianes, així com gestionar aquells serveis i àmbits competencials que li delegui el Ple de l'Ajuntament, fent així possible una major corresponsabilització dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics de Cabrianes.
2.- La natura jurídica del Consell de Poble de Cabrianes és la d'òrgan de participació territorial i el seu règim legal és regulat als arts 61 a 65 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya. No ostenta, en conseqüència, personalitat jurídica atès que participa de la de l'Ajuntament de Sallent.
3.- L'àmbit territorial correspon al nucli de Cabrianes d'acord amb els límits geogràfics que es descriuen al plànol que s'adjunta com a annex.
Art 2.- Finalitats
Per a fer efectiu l'objecte del Consell de Poble de Cabrianes, aquest dirigirà la seva activitat a la consecució de les finalitats següents:
a. Estimular la participació de les persones, col•lectius i entitats de Cabrianes, en l'adopció de mesures tendents a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions dels seus ciutadans, participant en els processos de decisió dels seus òrgans de govern.
b. Promoure programes i activitats concretes conduents a la millora dels serveis municipals a l'àmbit territorial de Cabrianes.
c. Potenciar la coordinació entre les diferents entitats i institucions, públiques o privades, que afecti l'àmbit territorial de Cabrianes.
d. Formular propostes i informes sobre matèries d'interès municipal.
e. Desenvolupar funcions executives en aquells àmbits materials que, d'acord amb el règim local vigent, siguin habilitats per l'Ajuntament de Sallent.
Art 3.- Competències
1.- El Consell de Poble de Cabrianes disposarà de competències pròpies o delegades. Entre aquestes darreres hi hauran les relacionades expressament en aquest precepte amb caràcter constitutiu i aquelles que l'Ajuntament de Sallent li delegui amb posterioritat.
2.- Seran competències pròpies:
a. Formular propostes per resoldre els problemes administratius que els afecten
b. Emetre informes, a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament, sobre matèries de competència municipal
c. Emetre i formular propostes en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics municipals
d. Altres anàlogues que determini l'acord de creació
e. Consulta prèvia respecte d'actes i acords municipals que hagin d'aprovar assumptes d'especial incidència que afectin el seu àmbit.
f. Proposar solucions a problemes concrets del seu àmbit.
g. Col•laborar en els estudis i elaboració de programes i projectes que els afectin.
h. Participació en els processos d'elaboració d'ordenances com a membres de les comissions per als temes que els afectin directament i com a membres de consulta quan es refereixi a temes genèrics municipals.
i. Estudi i avaluació dels problemes del propi territori.
j. Emetre informe, amb caràcter previ a l'aprovació pel Ple de l'Ajuntament, sobre el projecte de pressupostos.
3.- Seran competències delegades aquelles amb naturalesa deliberativa i executiva en les matèries relatives a la gestió i utilització dels serveis i els béns destinats a activitats sanitàries, assistencials, culturals, esportius i d'esbarjo. En concret:
a. Manteniment de l'escola pública
b. Gestió, manteniment del pavelló i emissió de llicències d'utilització
c. Gestió i manteniment del teatre i formalització de convenis d'ús.
d. Enllumenat, manteniment i neteja dels espais públics (via pública, parcs i jardins i patrimoni històric i artístic del seu territori).
e. Gestió de les activitats culturals i esportives vinculades a Cabrianes.
f. Aquelles que li siguin delegades per l'Ajuntament de Sallent.
4.- Les competències previstes al punt anterior aniran acompanyades de la corresponent dotació pressupostària.
TITOL II.- ORGANITZACIÓ
Capítol I.- Principis generals
Art 4.- Òrgans del Consell de Poble de Cabrianes
1.- Presidència. Ho serà un regidor/a designat per l'alcalde/ssa a proposta del cap de la llista més votada a l'àmbit territorial de Cabrianes.
2.- Junta de veïns. El número de membres serà d'1/3 de regidors de l'Ajuntament Sallent i mai menys de 2.
3.- Assemblea de Cabrianes. Òrgan de participació d'aquest Consell de Poble de Cabrianes i de l'Ajuntament de Sallent que es regularà pel seu propi reglament, el qual serà aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Sallent.
4.- La Junta de veïns i les sessions de l'Assemblea General de Cabrianes estaran assistides per un/a tècnic/a municipal, depenent de l'Ajuntament Sallent, que actuarà com a secretari/a amb veu i sense vot, i es responsabilitzarà de les tasques administratives que pertoquin.
Art 5.- Renovació
1.- La Presidència i la Junta de veïns seran renovats i/o ratificats per acord de Ple, amb ocasió de la renovació dels membres de la corporació municipal.
2.- La renovació dels membres de l'Assemblea de Cabrianes es farà d'acord el seu reglament de funcionament llevat d'aquells membres que ho són amb caràcter representatiu municipal que atendran a l'establert al paràgraf anterior
Capítol II.- La Junta de veïns
Art 6.- Naturalesa i composició
1.- La Junta de veïns és l'òrgan col•legiat que ostenta la condició de màxim òrgan del Consell de Poble de Cabrianes.
2.- Estarà integrat pel número de persones equivalent a 1/3 del nombre de regidors de l'Ajuntament de Sallent i mai menys de 2, havent de sumar-hi un membre més si aquest número és parell.
Podran ser nomenats aquells que tinguin la condició d'electors a la mesa electoral de la circumscripció de Cabrianes, d'acord amb el procediment de nomenament previst a l'article 8.
Art 7.- Competències
La Junta de veïns ostenta les competències següents:
a. Adopció dels acords, dins del marc de competències, del Consell de Poble de Cabrianes
b. Formular propostes a l'Ajuntament de Sallent, adjuntant-hi els informes de l'Assemblea de Cabrianes, en aquells àmbits materials en que el Consell de Poble de Cabrianes no sigui competent però que afecti de manera directa els seus interessos.
c. Proposar al ple municipal la inclusió dels assumptes que consideri convenients, amb dret a intervenir-hi.
d. Proposar la creació de grups mixtos administració – ciutadania per a l'estudi de temes concrets.
Art 8.- Designació dels membres
Els membres seran designats pel Ple de l'Ajuntament de Sallent a proposta de cada candidatura de conformitat que concorri a les eleccions municipals en funció dels resultats obtinguts en aquests comicis.
Art 9.- Règim de sessions
1.- La Junta de veïns, com a òrgan col•legiat de govern, es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries, podent ser aquestes darreres declarades urgents.
2.- Es celebrarà sessió ordinària cada mes i extraordinària quan així ho disposi el president o ho sol•liciti, al menys, la quarta part del nombre legal dels seus membres.
3.- Les sessions ordinàries s'han de convocar, com a mínim, amb dos dies hàbils d'antelació, llevat de les extraordinàries amb caràcter urgent, la convocatòria de les quals ha d'ésser ratificada a l'inici de la sessió. La documentació íntegra dels assumptes inclosos en l'ordre del dia que ha de servir de base per al debat i, si s'escau, la votació, ha d'ésser a disposició dels vocals en la secretaria abans de l'expedició de la convocatòria.
4.- La Junta veïnal es constitueix vàlidament amb l'assistència d'un terç del seu nombre legal de membres, que mai no pot ésser inferior a tres. Aquest quòrum s'ha de mantenir durant tota la sessió. Cal l'assistència del president o presidenta i del secretari o secretària o de qui legalment els substitueixi.
5.- L'adopció d'acords es produeix mitjançant votació ordinària, llevat que la mateixa Junta, en relació amb un cas concret, acordi de fer-ho mitjançant votació nominal. El vot es pot emetre en sentit afirmatiu o negatiu, i els membres de la corporació es poden abstenir de votar. L'absència d'un vocal o més, un cop iniciada la deliberació d'un assumpte, equival, a l'efecte de la votació corresponent, a l'abstenció. En cas de votacions amb resultat d'empat, s'ha d'efectuar una altra votació, i, si persisteix l'empat, decideix el vot de qualitat del president.
Art 10.- Seu
1.- Les sessions dels òrgans s'han de tenir a la seu del Consell de Poble de Cabrianes, llevat dels casos en què, per força major, el president o presidenta cregui convenient de fer-les en un altre lloc de l'àmbit territorial de Cabrianes o del municipi de Sallent en cas d'emergència.
2.- A les sessions ha d'assistir-hi un funcionari municipal que exercirà les funcions de secretaria.
Art 11.- Convocatòria
1.- La convocatòria de la Junta veïnal ha d'incloure l'ordre del dia dels assumptes a tractar.
2.- En les sessions extraordinàries, convocades a sol•licitud dels membres d'aquest ens o de l'òrgan competent de l'Assemblea de Cabrianes, la convocatòria ha d'incloure l'ordre del dia proposat pels qui han adoptat la iniciativa. No obstant això, el president pot incloure en la convocatòria altres assumptes si ho considera convenient.
3.- L'ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d'urgència, pot ésser ampliat si la majoria de membres ho acorden per majoria absoluta, a proposta del president o presidenta o d'una quarta part dels membres.
4.- En el cas de les sessions extraordinàries, no es poden tractar assumptes que no s'han inclòs en l'ordre del dia.
Art 12.- Debats
1.- Abans de sotmetre'ls a votació, els assumptes han d'ésser objecte de debat, llevat que ningú no demani la paraula.
2.- Si s'han formulat vots particulars o esmenes, aquestes s'han de debatre en primer lloc i després passar a la discussió de l'assumpte.
3.- Corresponen al president o presidenta les facultats d'ordenació i de direcció dels debats. Així mateix, li correspon decidir sobre la procedència de les intervencions sol•licitades per rectificació o per al•lusions.
Art 13.- Aprovació de les propostes
Es consideren com a aprovades per assentiment les propostes del president si, un cop anunciades, no originen cap objecció o cap oposició. Altrament, s'ha de fer votació ordinària o, si s'escau, nominal, d'acord amb el que estableix l'article 9.
Art 14.- Obligació d'aixecar acta
1.- De totes les sessions s'ha d'aixecar acta, la qual ha de contenir, com a mínim:
a) La data i l'hora en què comença i en què s'aixeca la sessió.
b) La relació de matèries debatudes.
c) La relació dels assistents.
d) La indicació de les persones que hi han intervingut.
e) Les incidències esdevingudes.
f) Els vots emesos i els acords adoptats.
g) La relació succinta de les opinions emeses.
2.- Correspon al funcionari o funcionària designat a tal efecte per l'Ajuntament de Sallent exercir les funcions de secretaria.
3.- L'acta s'ha de sotmetre a votació en la sessió ordinària següent de l'òrgan i ha d'ésser llegida prèviament si abans no ha estat distribuïda entre els seus membres. S'ha de fer constar en l'acta la lectura i l'aprovació de l'acta anterior, i també les rectificacions que siguin pertinents; en cap cas no pot modificar el fons dels acords, i les rectificacions s'han de limitar als errors materials.
Art 15.- Llibre d'actes
1.- Les actes de les sessions, un cop aprovades, s'han de transcriure en el llibre o en els plecs de fulls habilitats legalment.
2.- Els fulls del llibre o dels plecs han d'ésser numerats i protocol•litzats amb la rúbrica del president i el segell de la corporació.
3.- Els requisits i les formalitats que s'han de complir per a l'habilitació dels plecs de fulls i l'enquadernació posterior s'han de fixar per reglament.
4.- Els acords adoptats s'han de transcriure en els llibres o plecs.
Art 16.- Adopció d'acords
1.- Els acords s'adopten, per regla general, per majoria simple dels membres presents. Hi ha majoria simple si els vots afirmatius són més que els negatius.
2.- És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per a adoptar aquells acords que així es determini al règim local per als òrgans col•legiats de govern i que puguin ser exercits per aquest òrgan territorial de participació.
Art 17.- Publicitat de les sessions
1.- Les sessions de la Junta Veïnal seran públiques si bé la Presidència, per pròpia iniciativa o a petició de qualsevol membre de la Junta veïnal, podrà suspendre el caràcter públic d'una determinada sessió quan pugui afectar al dret fonamental de la ciutadania de l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Aquesta decisió requerirà de la majoria absoluta de la Junta Veïnal.
2.- De la convocatòria de les sessions, així com de l'ordre del dia, se'n donarà publicitat mitjançant la seva publicació al taulell d'edictes del Consell de Poble de Cabrianes i qualsevol altre sistema de difusió que acordi la Presidència.
3.- Els veïns i els representants de les entitats ciutadanes podran participar a les seves sessions en torn de paraula, havent de sol•licitar la seva participació i comunicant el contingut de la intervenció en el termini de 24 hores anteriors a l'inici de la sessió.
4.- A les sessions hi assistirà amb veu però sense vot el president de la Permanent de l'Assemblea de Cabrianes disposant d'un règim d'intervenció en igualtat als membres nats de la Junta de Veïns llevat de la votació. La seva presència o absència no comptarà a efectes de quòrum per al desenvolupament de les sessions.
Capítol III.- La Presidència
Art 18.- Naturalesa i tria
Òrgan unipersonal de govern del Consell de Poble de Cabrianes que serà designat per l'alcalde a favor d'un regidor que sigui membre de la llista més votada a les darreres eleccions municipals.
Art 19.- Competències
Són competència de la presidència:
a. Presideix el Consell de Poble de Cabrianes i l'Assemblea de Cabrianes, en aquest segon cas quan aquest pertanyi a la llista més votada a l'àmbit territorial.
b. Representa el Consell de Poble de Cabrianes, llevat dels òrgans de participació als que s'adscrigui aquest, on aquesta representació l'exercirà el President de la Permanent de l'Assemblea de Cabrianes o aquell en qui aquest delegui.
c. Convoca i presideix les sessions de la Junta de Veïns
d. Fixa l'ordre del dia dels òrgans col•legiats que presideix
e. Resol els acords de la Junta de Veïns, dins del marc de les competències relatives als òrgans unipersonals i col•legiats que estableixen les llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
f. Qualsevol atribució delegada per l'Ajuntament de Sallent, amb un caràcter genèric o específic
g. Nomenar els membres de l'Assemblea de Cabrianes que ho siguin per representació d'algun grup, associació o institució a proposta de les entitats representades.
h. Aquelles que, previstes al règim local com a competències pròpies de l'alcalde, li siguin delegades dins de l'àmbit d'actuació material i territorial del Consell de Poble de Cabrianes.
i. Qualsevol atribució delegada pels òrgans col•legiats del Consell de Poble de Cabrianes.
TÍTOL III.- RÈGIM ECONÒMIC
Art 20.- Pressupost
El Consell de Poble de Cabrianes participarà del pressupost municipal amb partides pròpies sobre les quals podrà adoptar compromisos d'acord el seu àmbit de competències.
Art 21.- Hisenda
1.- Les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Sallent regularan, en el seu cas, les taxes i preus públics derivats de l'activitat i prestació de serveis d'aquest òrgan territorial.
2.- Aquestes ordenances i les disposicions pressupostàries podran establir una vinculació dels ingressos derivats per aquest concepte amb les partides pressupostàries atribuïdes a l'òrgan.
TÍTOL IV.- ÒRGANS COMPLEMENTARIS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Capítol I.- L'Assemblea de Cabrianes
Art 22.- Naturalesa i organització
1.- Òrgan de participació d'informació i consulta del Consell de Poble de Cabrianes, així com de l'Ajuntament de Sallent, que podrà informar en Assemblea General, a través de la Permanent de Cabrianes o a través de les comissions que, eventualment, es puguin crear.
2.- Formen part de l'Assemblea General:
a. Presidència: Ho serà el president del Consell de Poble de Cabrianes, Regidor delegat, en el cas que aquest pertanyi a la llista més votada a l'àmbit territorial. En cas que no sigui així, ho serà el proposat pel representant d'aquesta llista més votada per a aquesta funció.
b. Vicepresidència: l'alcalde pedani de Cabrianes
c. Un/a representant/a de totes les entitats amb seu a Cabrianes
d. Un representant dels agents empresarials
e. El President del Consell de Poble de Cabrianes, en el cas que no ho sigui d'aquest òrgan.
f. Tots els veïns/es de Cabrianes majors de setze anys.
3.- Formen part de la Permanent:
a. La presidència de la Permanent de Cabrianes que recaurà en el Vicepresident de l'Assemblea de Cabrianes.
b. La Junta de l'Associació de Veïns de Cabrianes
4.- La composició de les comissions que es puguin crear seran presidides per la vicepresidència i hauran de contenir, com a mínim un representant de la Junta de l'Associació de Veïns de Cabrianes i un representant de les entitats que sectorialment es puguin veure afectades.
Art 23.- Funcions de l'Assemblea de Cabrianes
L'Assemblea de Cabrianes exercirà les següents funcions:
a. Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que afecten el Consell de Poble de Cabrianes.
b. Emetre informes a iniciativa pròpia o de la Junta de Veïns sobre matèries de competència municipal.
c. Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics municipals.
d. Recollir propostes dels veïns/es o de les entitats, relatives als àmbits d'interès del Consell de Poble de Cabrianes.
e. Informar preceptivament a la Junta Veïnal en planificació, gestió del territori municipal i activitats, pressupostos anuals del municipi i en tot allò que determini l'acord de creació.
f. Crear els consells o comissions específiques que estimi convenients.
g. Proposar la creació de grups mixtos administració – ciutadania per a l'estudi de temes concrets.
h. Altres de naturalesa anàloga que determini l'acord de creació.
Art 24.- Competències de la Presidència i de la Vicepresidència
1.- És competència de la Presidència:
a. Presidir l'Assemblea de Cabrianes.
b. Convocar i presideix les sessions de l'Assemblea General de Cabrianes
c. Fixa l'ordre del dia dels òrgans col•legiats que presideix

2.- És competència de la Vicepresidència:

a. Representar el Consell de Poble de Cabrianes i l'Assemblea de Cabrianes als òrgans de participació als que s'adscrigui el Consell de Poble de Cabrianes, en qualitat de President de la Permanent de Cabrianes
b. Representar l'Assemblea de Cabrianes a les Sessions de la Junta Veïnal amb veu però sense vot
c. Assistir com a òrgan permanent de consulta al President del Consell de Poble de Cabrianes.
d. Convocar, fixar l'ordre del dia i presidir la Permanent de Cabrianes
e. Presidir els Consells o Comissions que l'Assemblea de Cabrianes pugui crear.
Art 25.- Competències de l'Assemblea General
És competència de l'Assemblea General
a. Recollir propostes dels veïns/es o de les entitats, relatives als àmbits d'interès del Consell de Poble de Cabrianes.
b. Aprovar els informes que hagi emès la Permanent entre Sessions.
c. Informar, preceptivament, a la Junta Veïnal en planificació, gestió del territori municipal i activitats, pressupostos anuals del municipi i en tot allò que determini l'acord de creació
d. Aprovar per majoria absoluta l'informe de Prospecció i Acció Participativa emès anualment per la Permanent de Cabrianes.
e. Sol•licitar els informes que estimi convenients a la Permanent de Cabrianes.
f. Crear els consells o comissions específiques que estimi convenients, on hi participaran en tot cas els membres de la Permanent de Cabrianes.
g. Proposar la creació de grups mixtos administració – ciutadania per a l'estudi de temes concrets.
Art 26.- Competències de la Permanent
Són competències de la Permanent:
a. Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que afecten el Consell de Poble de Cabrianes.
b. Emetre informes a iniciativa pròpia o de la Junta de Veïns sobre matèries de competència municipal.
c. Emetre informe a iniciativa pròpia, de l'Assemblea General o de la Junta de Veïns en relació a la gestió ordinària del Consell de Poble de Cabrianes, excepte quan es refereixin a planificació, gestió del territori municipal i llicències d'activitats, pressupostos anuals del municipi i en tot allò que determini l'acord de creació.
d. Emetre anualment informe de Prospecció i Acció Participativa per avaluar el model organitzatiu del Territori de Cabrianes. Aquest informe serà aprovat per l'Assemblea.

Art. 27.- Règim de sessions
1.- Tan l'Assemblea General com la Permanent, es reuniran en sessions ordinàries i extraordinàries, podent ser aquestes darreres declarades urgents.
2.- L'Assemblea General celebrarà sessió ordinària anualment i extraordinària quan així ho disposi el president o ho sol•liciti, al menys, la quarta part del nombre legal dels seus membres.
3.- La Permanent celebrarà sessió ordinària mensualment i extraordinària quan així ho disposi el president o ho sol•liciti, al menys, la quarta part del nombre legal dels seus membres.
4.- La convocatòria, quòrums d'assitència, votacions i règim d'adopció d'acords es regularà per les previsions contingudes en aquest reglament per a la Junta Veïnal.
Art. 28.- Obligació d'aixecar acta
1.- De totes les sessions s'ha d'aixecar acta en els mateixos termes previstos per a la Junta Veïnal.
Art. 29.- Publicitat de les sessions de l'Assemblea General
1.- Les sessions de l'Assemblea General seran públiques si bé la Presidència, per pròpia iniciativa o a petició de qualsevol membre de
2.- De la convocatòria de les sessions, així com de l'ordre del dia, se'n donarà publicitat mitjançant la seva publicació al taulell d'edictes del Consell de Poble de Cabrianes i qualsevol altre sistema de difusió que acordi la Presidència.
3.- Els veïns i els representants de les entitats ciutadanes podran participar a les seves sessions en torn de paraula, havent de sol•licitar la seva participació en el termini de 12 hores anteriors a l'inici de la sessió.
Art. 30.- Publicitat de les sessions de la Permanent
1.- Les sessions de la Permanent no són públiques si bé qualsevol entitat o persona física podrà sol•licitar la participació a una sessió, havent d'acreditar-ne l'interès legítim en aquest segon supòsit. La sol•licitud, en ambdós casos, es presentarà en el termini de 24 hores anteriors a la celebració de la sessió i haurà d'explicitar l'assumpte sobre el que vol intervenir que haurà d'estar contingut a l'ordre del dia de la convocatòria.
Capítol II.- Participació Ciutadana
Art 27.- Règim jurídic
Serà d'aplicació a aquest òrgan territorial de Cabrianes el Reglament de Participació de l'Ajuntament de Sallent quan aquest en disposi.
Art 28.- Òrgans de Participació
1.- L'Assemblea de Cabrianes és l'òrgan nat de participació en l'àmbit d'actuació material i territorial del Consell de Poble de Cabrianes.
2.- Tanmateix, l'Assemblea de Cabrianes tindrà l consideració d'òrgan de participació de caràcter municipal en representació del nucli de Cabrianes als òrgans de participació que l'Ajuntament de Sallent pugui crear, siguin aquests territorials o sectorials.
Disposició adicional
Única
El Ple de l´Ajuntament de Sallent acordarà, en el moment que aquest reglament sigui vigent, la delegació de les competències que es preveuen amb aquest caràcter delegat.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22/03/2018 16:56
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona