español  |  english  |  français
Contactar     Mapa web     Plànol

Normativa de guals permanents i horari limitat

Normativa de guals permanents i horari limitat
NORMATIVA SOBRE GUALS PERMANENTS I D'HORARI LIMITAT


DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- S'entén per gual, la utilització de la vorera per accedir a un immoble des de la calçada, ja sigui per a l'entrada o per a la sortida de vehicles. Podran existir dos tipus o catalogacions de guals: els regulats mitjançant horari limitat o els permanents. Les seves característiques s'exposaren més endavant.

Article 2.- No és permès cap forma d'accés que no sigui mitjançant vorera remuntable, llevat que prèviament se n'hagi obtingut autorització municipal.

Article 3.- No s'autoritzaran guals en els passos de vianants, ni tampoc a menys de cinc metres de la cantonada o xamfrà, llevat que es justifiqui suficientment a criteri deis serveis municipals la impossibilitat material o legal d'accedir al local per un altre indret.

Article 4.- Davant del gual només hi podrà estacionar el seu concessionari, o la persona autoritzada per aquest ,mitjançant un distintiu que es regirà per la normativa següent:

4.1.- El titular del gual podrà recollir el distintiu corresponent al seu número de placa, al presentar el rebut de l'any en curs a l'Ajuntament.
4.2. - El nombre màxim de distintius per gual serà de dues unitats.
4.3.- Aquest distintiu sols autoritza a qui el porti a estacionar davant del gual assenyalat, sempre que no existeixin altres prohibicions senyalitzades, tan fixes com temporals o limitades.
4.4.- L 'esmentat distintiu no serà utilitzable en guals comunitaris.
4.5.- El titular del distintiu no podrà transferir-lo ni comercialitzar-hi, ja que és propietat exclusiva de l ‘Ajuntament.
4.6.— Si el concessionari del gual no fos al corrent del pagament del preu públic anual, el distintiu no tindrà cap validesa.
4.7.— En cas de pèrdua o robatori, el titular haurà de comunicar-ho per escrit a la Policia Local de Sallent, en el termini de quaranta vuit hores.
4.8.- En cas de sol. licitar la baixa caldria que el titular del gual retorní el distintiu a l'Ajuntament, perquè aquesta sigui concedida.
Article 5.- Per poder ésser legalitzables els guals caldrà que reuneixin les condicions establertes per l'Ajuntament. La placa haurà d'ésser actualitzada amb el format que s'acordi, així mateix serà instal•lada en un lloc visible pels conductors amb el segell corresponent, per tal de comprovar que el seu titular es troba al corrent de pagament. En cas de no donar-se aquestes circumstàncies, la llicència del gual no tindrà validesa.


CARACTERÍSTIQUES DELS GUALS

Article 6.-
6.1.- GUAL HORARI: El seu titular, sols disposa de l'ús, en l'horari que es fixi a l'efecte. Aquesta regulació, podrà facilitar el poder estacionar fora de l‘horari fixat.
Aquesta modalitat es aconsellable en carrers molta influència de vehicles i amb poc espai per l ‘estacionament.
6.2.- GUAL PERMANENT: El seu titular disposarà de l'ús, les vint-i-quatre hores del dia.

SOL•LICITUDS I LLICENCIES

Article 7.-Per l'obtenció de llicències de guals, caldrà que els interessats les sol. licitin, mitjançant (instància presentada en el Registre General, a la qual s'haurà d'acompanyar:

a). Croquis d'emplaçament i delimitació de distàncies a la cantonada i/o pas de vianants.
b). Justificació de la necessitat d'accés de vehicles al local.
c). Indicació del nombre de vehicles que pot encabir el local.
d). Regulació de gual horari limitat o permanent.
Article 8.-La llicència que autoritzi les obres de construcció d'un gual s'atorga discrecionalment i sense perjudici de tercers, i no crea cap dret subjectiu.

Article 9.-Les obres de construcció, reforma, ampliació o supressió d'un gual seran realitzades per compte del titular de la llicència, sota la inspecció tècnica de l'Ajuntament.

Article 10.-La construcció, ampliació o reforma d'un gual comportarà, si s'escau, l'obligació de traslladar els senyals de circulació, els arbres i, en general, qualsevol element instal•lat a la via pública que hagi de resultar afectat par les obres. El trasllat es realitzarà d'acord amb les instruccions deis Serveis Tècnics Municipals. La impossibilitat de trasllat comportarà subsidiàriament la indemnització corresponent, a càrrec del titular de la llicència.

Article 11.-Les llicències per concessions de guals s'atorgaran amb caràcter indefinit, i llevat que expressament en l ‘acta d'atorgament s'hi expressi el contrari, i sense perjudici d'allò que s'estableix en la Disposició Addicional d'aquestes normes.

Article 12.- Les obres d' ampliacions, reformes o supressions de guals requereixen també llicència prèvia.

Article 13.- Les concessions de guals la perdran els seus afectes:

13.1.- Per no conservar en les condicions adequades el gual i/o part de la vorera corresponent.
13.2.- Per l'ús inadequat del gual
13.3.- Per incompliment de les condicions tècniques i/o administratives, previstes en aquestes normes.
13.4.- Per manca de col. locació en lloc visible de la placa oficial senyalitzadora corresponent, així com l'absència de segell.
13.5.- Per no abonar el preu públic anual que pertoqui.
13.6.- En cas de concórrer alguna d'aquestes situacions, es remetrà advertiment al titular, per a la correcció de les anomalies dins un termini adequat a la situació. En cas d'incompliment, l'Ajuntament requerirà a l' interessat perquè retiri la placa senyalitzadora.
13.7.- En cas de no portar a terme el que disposa l'apartat anterior, l'Ajuntament advertirà en últim requeriment, per a la supressió d'allò autoritzat, tot fent saber a l' interessat que el càrrec de les despeses produïdes per a la correcció per part de l'Ajuntament serien subsidiàries a càrrec de l' interessat, afegint les sancions que corresponguessin a les infraccions concurrents.

CONDICIONS TECNIQUES

Article 14.- Els guals s'hauran de constituir segons les condicions tècniques que expressament dicti la llicència d'obres.

Article 15.- El gual haurà d'abastar sempre tota l'amplada de la porta d'accés, i en cap cas, no tindrà una longitud més petita de 2'5 metres, més 40 centímetres per cada banda. Les ampliacions a partir de 2'50 metres es faran per mòduls de 50 centímetres cada un.

Article 16.- Les plaques senyalitzadores de guals, seran rectangulars, en el seu fons hi figurarà una senyal de prohibició d'estacionament amb la indicació del tipus de gual corresponent. En el marge superior esquerra, hi figurarà l' escut de la Vila, amb l'expressió AJUNTAMENT DE SALLENT. El fons serà blanc, excepte la part inferior, que serà de color groc, destinada a la raó numèrica, a l'any d'expedició, i al adhesiu anual de pagament, i en cas d'ésser de regulació horària, les hores assenyalades.

OBLIGACIONS DELS TITULARS DELS GUALS

Article 17.- Els titulars de les concessions de guals són obligats a:

17. 1.-Col•locar en lloc visible la placa senyalitzadora que els subministrarà l' Ajuntament. Aquesta placa és vàlida només per a l'adreça que consti a la corresponent llicència.
17.2.-Mantenir el gual i la vorera corresponent en les condicions tècniques i' de decòrum públic.
17.3.-Arranjar o reposar els desperfectes o elements danyats com a conseqüència de l ‘ús.
17.4.-Col•locar el segell corresponent, a la placa.

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 18.- Constitueixin infracció d' aquestes formes:

18. 1.- La col•locació de la placa senyalitzadora en un lloc diferent a qual es va assignar.
18.2. - La manca del segell corresponent.
18.3. - La construcció defectuosa o el manteniment irregular del gual.
18.4. - Instal•lació de placa sense l ‘autorització Municipal o no reglamentada.
18.5.- Pintar ¡a vorada sense autorització prèvia.
18.6.- L' incompliment de les condicions tècniques i/o administratives fixades.

Article 19.- Les infraccions es sancionaran amb multa de 5.000 (30 euros) a 10.000 pessetes (60 euros) i fins al màxim legalment autoritzat, en cas de reincidència, sense perjudici, en qualsevol cas, de l'execució subsidiària, si fos el cas.

DISPOSICIONS ADICIONALS

PRIMERA:- Les llicències que autoritzin la concessió de guals en carrers no urbanitzats s'atorgaran sempre amb caràcter provisional i a precari, sense perjudici de la seva anul•lació per causes derivades de la urbanització futura. En aquest cas, no seran d'aplicació les condicions tècniques previstes a l'article 14 d'aquestes normes.

SEGONA:- Els titulars deis guals que, per sostracció, o per qualsevol altre motiu, es veiessin privats de la placa senyalitzadora corresponent ho posaran en coneixement de l'Ajuntament, el qual amb les comprovacions prèvies que consideri oportunes, determinarà, si s'escau, l'anul•lació de la placa en qüestió i l'assignació d'una placa nova a l ‘interessat, amb pagament previ de la taxa corresponent.

DISPOSICIÓ TRANSITORIA

UNICA:.- Els guals existents hauran d'adequar-se a les disposicions d'aquestes normes en un termini de 30 dies comptats des de la seva publicació. S'exceptuen d'aquesta obligació els guals que hagin estat construïts i concedits segons aquesta normativa.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor conforme allò que s'estableix en l'article 70.2 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, de 2 d ‘abril, i serà vigent mentres no es procedeixi a la seva modificació o derogació.

Sallent, 6 de març de 1.995
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22/03/2018 16:56
Ajuntament de Sallent  Plaça de la Vila, 1   08650  Sallent  T. 938 370 200
Diputació de Barcelona